Lokala trafikföreskrifter

Vilken myndighet som får bestämma vad om trafikföreskrifter är omgärdat av ett omfattande regelsystem. Vem som är väghållare och var vägen ligger avgör vem som får fatta beslut, hur trafikföreskrifterna måste utformas och hur de kan överklagas.

Grundkursen är en tvådagarskurs som är avsedd för dig som nyligen börjat arbeta med trafikföreskrifter, till exempel som kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd. Kursen omfattar en genomgång av den lagstiftning som ligger till grund för utforming av trafikföreskrifter, ärendehanteringen från ansökan till beslut samt också övningsuppgifter om utformning av trafikföreskrifter. 

Påbyggnadskursen omfattar även den två dagar, men där är kravet att man ska ha arbetat med lokala trafikföreskrifter i minst ett år. Kursen ägnas både åt sådana förberedda sakområden som vi från tidigare kurser vet är problematiska för handläggarna och problemställningar som deltarna mött på hemmaplan och som de vill ha belysta på kursen. I kursen ingår också en övningsuppgift där exempel på trafikföreskrifter redovisas och diskuteras. 

Flyttning av fordon

Beslut om flyttning av fordon är en grannlaga arbetsuppgift, som kan innebära svåra överväganden. Handläggningen måste vila på̊ strikt författningsenlig grund, men den kräver också sunt förnuft och gott omdöme. Kursen tar upp vilka författningar som gäller när ett fordon behöver flyttas samt vilken arbetsgång som gäller under olika förutsättningar. Kursen tar bland annat också upp olika rättsfall. I kursen tar vi också upp de nya regler om bilmålvakter som började gälla sommaren 2014. Vi arrangerar normalt en kurs om flyttning av varje år.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. 
I första hand vänder sig den kursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Påbyggnadskursen omfattar liksom grundkursen en dag, men där är kravet att man ska ha arbetat med PRH i minst ett år. Deltagarna förutsätts att inför kursen bidra med egna problemställningar som de mött på hemmaplan. Syftet är att även kunna utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Parkering - policy och juridik

Kursen behandlar hur parkeringen kan regleras och vilka förväntningar respektive krav som är rimliga att ställa på övervakningen av bestämmelserna. Hur stora ska parkerings- respektive felparkeringsavgifter vara? Vilket är syftet och hur följs effekterna upp?  Vilken omfattning ska övervakningen ha och hur ska den bedrivas? Finns det bagatellartade förseelser och hur ska de hanteras?
I kursen behandlas också de cirka 50 viktigaste prejudicerande domarna i olika parkeringsmål. De flesta fall avser parkering på gatumark, men några viktiga avgöranden avser också parkering på kvartersmark.
Kursen vänder sig både till de som ansvarar för parkerings-föreskrifter och deras utmärkning och de som ansvarar för och arbetar på fältet med parkeringsövervakningen