Kurser i trafikplanering, trafikreglering och parkering

Trafikkurs.se arrangerar kurser för dig som behöver kunskap om kommunala trafikfrågor. Kurserna vänder sig både till dig som är anställd i en kommun och till dig som arbetar med kommunala trafikfrågor som konsult eller statligt anställd.
 

Vår nya handbok ”Utmärkt utmärkning. Handbok för vägmärkens användning” är en "bibel" för alla i kommunen som har ansvar för att vägmärkena används på ett juridiskt oantastligt sätt. Du kan köpa boken i form av en pdf som skickas för nedladdning. Du kommer till beställning genom att klicka här.


Rabatterat hotell Info om hotell i Stockholm hittar du här  
 

nyheter

Nytt bidrag till kommuner för flyttning av fordonsvrak 
Äntligen kommer kommunerna nu att kunna få ett statligt bidrag för att få bort fordonsvrak. Under hösten kommer bidrag att kunna sökas från Naturvårdsverket för flyttning av fordonsvrak som skrotats efter den 1 september 2021. Bidraget som är på 5 000 kronor per fordonsvrak kan enbart sökas av kommuner.
Syftet med det nya bidraget är att fler fordon tas omhand och återvinnas eftersom de både utgör en risk för miljön och kan innebära en skaderisk. Det kan sökas av kommuner för att täcka kostnader för att transportera fordonsvrak, förvara fordonsvrak i avvaktan på skrotning och för att skrota fordonsvrak.
Budgeten för bidraget är 30 miljoner kronor i år och Naturvårdsverket beslutar om bidrag så länge det finns pengar kvar.
Praktisk information om ansökningsförfarandet kommer att publiceras på Naturvårdsverkets webbplats under hösten 2021. Beslut om bidrag och utbetalning planeras att ske från och med november 2021.
Mer information om bidraget hittar här
Publicerat 2021-08-31

Polisens info om om felet i trafikförordningen
Det fel som insmög sig i trafikförordningen när den ändrades den 1 december 2020 gjorde att de lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering som kommunerna införde efter detta datum blev ogiltiga – se tidigare nyhet nedan! När Regeringen sedan rättade till sitt misstag genom att ändra i trafikförordningen den 1 juni gav man ingen anvisning om hur de föreskrifter som meddelats mellan dessa datum skulle hanteras. Polismyndigheten har nu gjort ett utskick där man meddelat att man ser sig tvingad att vid bestridanden undanröja betalningsansvaret för felparkeringsanmärkningar som utfärdats för överträdelser av förbud att stanna eller parkera fordon som beslutats med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 TrF under perioden 1 december – 1 juni 2021 av det enkla skälet att det under den perioden saknades mandat att utfärda sådana föreskrifter. Beslutet innebär att kommunerna nu tvingas att meddela nya lokala trafikföreskrifter för den perioden, trots att föreskrifterna innehållsmässigt bara kommer att skilja sig åt beträffar beslutsdatum. Denna uppfattning stöds av SKR av vad som framgår av dess hemsida. En bättre lösning som hade besparat kommunerna detta administrativa arbete hade varit om regeringen hade haft med en övergångsbestämmelse eller liknande med innehåll att föreskrifter om förbud mot att stanna eller parkera fordon meddelade med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 under tiden 1 december 2020 - 1 juni 2021 ska anses beslutade enligt den nya lydelsen.
Publicerat 2021-08-26

Ändringar i lagen om flyttning av fordon
I utredningen, Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. Ds 2020:20, finns ett antal förslag som om de genomförs skulle gynna och effektivisera hanteringen med fordonsflyttning. Exempelvis föreslås att med fordonets ägare ska förstås den som vid flyttningstillfället var antecknad som ägare i vägtrafikregistret, fordon med fordonsrelaterade skulder ska kunna flyttas från platser reglerade enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering och förvaringstiden för omhändertagna fordon kortas från tre till en månad.
De exemplifierade förslagen innebär att ägarförhållanden inte ska kunna ändras i efterhand, fordon tillhörande bilmålvakter ska kunna flyttas även på tomtmark respektive att förvaringskostnaderna för omhändertagna fordon minskas avsevärt.
Förslagen föreslogs träda i kraft 1 juli i år, men ännu har inget hänt. Vid vår kurs om fordonsflyttning den 20 oktober räknar vi med att kunna rapportera vad som händer i frågan.
Publicerat 2021-08-17

Alla septemberkurser nu flyttade till oktober!
Med anledning av regeringens coronarestriktioner har vi flyttat  alla de kurser som planerades i september till  oktober. All info om kurserna liksom länkar till anmälan hittar du på respektive kurssida.

  • Om du är intresserad av kursen  Lokala trafikföreskrifter kommer du till kurssidan  om  du klickar här.
  • Om du är intresserad av kursen Vägmärkens användning kommer du till kurssidan om du klickar här.
  • Om du är intresserad av kursen Flyttning av fordon kommer du till kurssidan om du klickar här
  • Om du är intresserad av någon av  kurserna Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kommer du till kurssidan om du klickar här.

Publicerat 2021-06-18

Näringsdepartementet rättar fel i trafikförordningen
När trafikförordningen ändrades den 1 december 2020 (2020:842) insmög sig ett fel som gör att kommunerna i dagsläget inte längre kan införa några nya lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna eller parkera fordon. Det innebär också att alla motsvarande bestämmelser som beslutats 1 december 2020 och senare saknar giltighet och därmed kan varken överträdelser av trafikreglerna eller bristande betalning av felparkeringsavgifter beivras. Ett mycket stort antal kommuner torde vara berörda av felet, i de större kommunerna berörs hundratals föreskrifter av denna miss. Frågan handlar om trafikförordningens 10 kap. 1 § p. 16 där den aktuella bestämmelsen idag lyder enligt följande:
Tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § första stycket 2–5, 9 och 10, 54 §, 55 § första stycket 3–5 eller 8 kap. 1 och 1 a §§ eller från förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera fordon.
Att ”från” lades in fick hela innebörden av bestämmelsen att ändras. Problemet upptäcktes i samband med överklagandet av ett parkeringsärende i Huddinge. 
Infrastrukturdepartementet har nu erkänt att ändringen var ”ett olyckligt misstag” och beslutade den 12 maj om en ändring som innebär att man går tillbaka till textens tidigare formuleringen, klicka här för att se den nya förordningen.  
Ändringen träder ikraft den 1 juni. Departementet har dock inte gett någon anvisning hur kommunerna ska hantera de föreskrifter som man meddelat från den 1 december 2020. Så fort vi får någon sådan information kommer vi att informera om detta här på vår hemsida. 
Publicerat 2021-05-13

Priset på handboken "Utmärkt utmärkning" m.m.
Priset för att ladda ner den nya versionen av handboken "Utmärkt utmärkning" är beroende på storleken på den kommun/organisation som gör beställningen eftersom nerladdningen ger rätt att använda den för samtliga inom kommunen/organisationen. Priserna för kommuner är följande:

  • Kommun med mer än 300 000 invånare: 3 000 kronor + moms
  • Kommun 100 000 - 300 000 invånare: 2 500 kronor + moms
  • Kommun 50 000 - 100 000 invånare: 2 000 kronor + moms
  • Kommun 16 000 - 50 000 invånare: 1 500 kronor + moms
  • Kommun under 16 000 invånare: 800 kronor + moms

På liknande sätt är priset differentierat för andra organisationer än kommuner. Kostnaden för att ladda handboken kommer automatiskt fram när du när du går vidare med beställningen. Du kommer till beställning genom att klicka här.
OBSERVERA att om vi före den 1 januari 2024 gör någon uppdatering av handboken ingår en sådan uppdatering i avgiften. Vi vet att ett fåtal användare önskar sig en pappersversion av handboken och har därför tryckt upp några sådana. Eftersom antalet sidor är så stort och tryckkostnaden är hög tvingas vi ta 900 kronor + moms för den inklusive porto. Mejla till info@trafikkurs.se om du vill beställa ett exemplar! 
Om någon mot förmodan fortfarande är intresserad av den tidigare, nu inaktuella gratisversionen av handboken kan den rekvireras genom ett mejl till info@trafikkurs.se. 
Publicerat 2021-04-22 Uppdaterat 2021-06-18

Den nya upplagan av ”Utmärkt utmärkning” nu klar!
Den uppdaterade och omarbetade handboken ”Utmärkt utmärkning. Handbok för vägmärkens användning” är nu klar. Du kan köpa boken i form av en pdf som skickas för nedladdning. Du kommer till beställning genom att klicka här.
Den första upplagan av handboken som vi publicerade i december 2019 var ett försök att för första gången skapa en sammanställning av regler och erfarenheter för hur vägmärken ska användas i den trafikmiljö som kommunerna ansvarar för. Handboken har nu använts i ett stort antal kommuner samt utgjort kursdokumentation vid vår kurs ”Vägmärkens användning”. De kommentarer som getts av kommunala trafikingenjörer, deltagare vid våra kurser och andra som använt handboken visar att den är en nyttig och ofta nödvändig kunskapskälla. Men vi har också fått ett antal önskemål om förtydliganden och kompletteringar samt själva hittat ett antal brister. Vi valde därför att redan nu göra en uppdaterad och omarbetad upplaga av den tidigare handboken. I den nya handboken har texter om lagar och förordningar tillkommit, kommentarerna till respektive vägmärken har överarbetats och ett stort antal nya bilder har lagts till, inklusive ett antal foton som visar på vanliga felutmärkningar. Handboken omfattar 276 sidor.

Den tidigare upplagan av handboken arbetades fram med finansiellt stöd från Skyltfonden och kunde därmed avgiftsfritt laddas ner från vår hemsida. Denna uppdaterade och omarbetade handbok har däremot helt finansierats av Trafikkurs.se och vi tvingas därför ta ut en engångsavgift av användarna för att få tillgång till den. 
Att köpa boken innebär att alla de som arbetar inom din kommun/organisation får tillgång till filen och fritt kan kopiera ner den till sin egen dator, surfplatta eller mobiltelefon. Kostnaden för att ladda ner den hittar du när du går vidare med beställningen. Vi fakturerar kostnaden och skickar fakturan som en e-faktura till er organisation med 30 dagar som betalningsvillkor.
Publicerat 2021-03-17

Remissen om bilpooler nu ute
I den tidigare nyheten som publicerades den 26 januari finns alla uppgifter om regeringens utredning ”Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon”. Utredningen har nu skickats ut på en bred remiss där bland annat 29 kommuner av olika storlek inbjuds att ge sina synpunkter på förslaget. Även andra som vill lämna synpunkter har givetvis möjlighet till detta. Synpunkter på förslaget ska lämnas senast den 4 juni. Du hittar hela remisslistan genom att klicka här.
Publicerat 2021-03-11

Borde vi ha hjälmtvång för äldre cyklister?
Trafikverkets slutliga redovisning över antalet omkomna i trafiken år 2020 är nu klar och visar på historiskt låga siffror. Då omkom totalt 190 personer vilket är en minskning med 33 personer jämfört med året innan. 
Men det finns siffror i årets statistik som sticker ut. Trots att cyklandet ökat kraftigt under de senaste åren omkom bara sju cyklister på de kommunala gatorna. Och än mer överraskande; den yngste av dess cyklister var 62 år! En fråga blir då om vi fäst för lite uppmärksamhet på äldres trafiksäkerhet jämfört barnens? .............
Du kan hämta hela texten genom att klicka här
Publicerat 2021-03-10

Transportstyrelsens föreslår att cykelpassagerna tas bort
Den 1 mars publicerade Transportstyrelsen ”Utredning om behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon”, dvs. det som i dagligt tal brukar kallas elsparkcyklar. Syftet med utredningen är att öka trafiksäkerheten men också att sätta fokus på behovet av att utveckla cykel- och gånginfrastrukturen. Störst intresse för den som arbetar med trafikplaneringen i en kommun är utredningens följande två förslag:  
1.     Möjligheten att märka ut nya cykelpassager föreslås att tas bort ur vägmärkesförordningen från och med den 1 januari 2023. För att skapa en övergångsperiod kan inte bestämmelserna om cykelpassage tas bort förrän efter 7 år sedan de nya bestämmelserna trätt i kraft. Förslaget innebär att den förvirring som många trafikanter uppfattar om skillnader mellan cykelpassager och cykelöverfarter försvinner, en entydig inriktning mot enbart cykelöverfarter leder till ökad trafiksäkerhet och främjar utvecklingen av cyklismen. 
2.     Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning, dvs. en elsparkcykel, är att anse som en cykel och får alltså inte föras på gångbana. Undantag görs för fordon är avsedda för personer med fysisk funktionsnedsättning. Utredarna när den förhoppningen att väghållare i framtiden minskar användandet av kombinerade ytor och ersätter dessa med tydligt åtskilda gångbanor och cykelbanor.
Du kan läsa hela utredningen genom att klicka här
Publicerat 2021-03-02

Grundkurs om parkeringstillstånd för rörelsehindrade torsdagen 20 maj
Vi hoppas att smittläget nu succesivt ska förbättras och planerar därför att genomföra en grundkurs PRH torsdagen den 20 maj i Stockholm. Info om kursen och länk till anmälan hittar du på kurssidan. Vi följer smittläget och om vi i mitten på april bedömer det som fortfarande alltför allvarligt kommer vi att skjuta på kursen till i slutet av augusti. 
Våra kurslokaler är självklart "coronasäkrade" enligt folkhälsomyndighetens direktiv - stort avstånd mellan borden etc. - och några smittade har vi trots deltagarnas resor från hemkommunen inte kunnat notera vid de kurser vi genomförde i höstas. Våra kurser bygger i stor utsträckning på att deltagarna träffas och får tillfälle att lyssna och diskutera de olika frågorna med lärare och kollegor samt att skapa nätverk. Vår erfarenhet är att deltagare på distans som sitter vid sin dator hemma får betydligt sämre utbyte av kurserna, sådana möjligheter ger vi enbart i undantagsfall vid våra endagskurser. 
Publicerat 2021-02-15

Möjlighet att reservera p-platser för bilpooler dröjer
Det är sedan länge ett önskemål från många kommuner att kunna reservera p-platser på allmän platsmark för bilpooler. Regeringen tillsatte därför en utredning i augusti 2018 som i april 2020 lämnade ett väl genomarbetat förslag hur bilpooler skulle kunna genomföras. Utredningen fick namnet ”Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon”. Med stöd av utländska erfarenheter bedömde man att de föreslagna åtgärderna skulle bidra till ökad användning av bilpooler och man föreslog att samtliga förslag skulle träda i kraft den 1 januari 2021. Så har tyvärr inte skett. Utredningen ligger för närvarande för beredning på Infrastrukturdepartementet som avser att skicka ut utredningen på remiss. Departementet kan dock för närvarande inte ange när detta kommer att ske. Genom att klicka här kan du ladda ner hela utredningen. 
Publicerat 2021-01-26

Vem får reglera trafiken på enskilda vägar?
Många har upplevt att det är lite snårigt att hålla reda på vilka möjligheter vägföreningar m.fl. har – och inte har – att reglera trafiken på sina vägar. Vi har därför gjort en enkel vägledning som visar vilka regler som gäller, dvs. vad vägföreningen själv får bestämma om och vad som kommunen respektive länstyrelsen beslutar om. Du kan ladda ner vår vägledning genom att klicka här
Ny version publicerad 2020-12-21 Äldre version publicerad 2020-12-14

Nu kan kommunerna införa cykelgator
Från och med den 1 december kan kommunerna reglera gator på ett nytt sätt som kallas cykelgata. Regleringen är i första hand tänkt att användas på lokalgator i städers centrala delar där trafiken består av en stor andel cyklister och där det inte finns plats att bygga cykelbanor eller cykelfält. På en cykelgata är maxhastigheten 30 km/h. Motorfordon måsta anpassa hastigheten efter cyklisterna. När man kör in på en cykelgata har man väjningsplikt mot alla fordon på cykelgatan. Två nya vägmärken har skapats, ett för cykelgata, E33, och ett för cykelgata upphör, E34. Klicka här för att läsa om vilka tillägg som införts i Trafikförordningen. 
Den kommun som planerar att införa en cykelgata kan hämta information om förutsättningarna i rapporten ”Cykelgator – en studie av cykelgatans förutsättningar i den svenska trafikmiljön”. Klicka här för att läsa hela rapporten.  
Publicerat 2020-11-30

Lokala trafikföreskrifter

Vilken myndighet som får bestämma vad om trafik-föreskrifter är omgärdat av ett omfattande regelsystem. Vem som är väghållare och var vägen ligger avgör vem som får fatta beslut, hur trafikföreskrifterna måste utformas och hur de kan överklagas.

Grundkursen är en tvådagarskurs som är avsedd för dig som nyligen börjat arbeta med trafikföreskrifter, till exempel som kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd. Kursen omfattar en genomgång av den lagstiftning som ligger till grund för utforming av trafik-föreskrifter, ärendehanteringen från ansökan till beslut samt också övningsuppgifter om utformning av trafikföreskrifter. 

Påbyggnadskursen omfattar numera två dagar, men där är kravet att man ska ha arbetat med lokala trafikföreskrifter i minst ett år. Kursen ägnas både åt sådana förberedda sakområden som vi från tidigare kurser vet är problematiska för handläggarna och problemställningar som deltarna mött på hemmaplan och som de vill ha belysta på kursen. I kursen ingår också en övningsuppgift där exempel på trafikföreskrifter redovisas och diskuteras. 

Flyttning av fordon

Beslut om flyttning av fordon är en grannlaga arbetsuppgift, som kan innebära svåra överväganden. Handläggningen måste vila på̊ strikt författningsenlig grund, men den kräver också sunt förnuft och gott omdöme. Kursen tar upp vilka författningar som gäller när ett fordon behöver flyttas samt vilken arbetsgång som gäller under olika förutsättningar. I kursen tar vi upp de nya regler om bilmålvakter som började gälla sommaren 2014. Kursen tar  också upp olika rättsfall, bland annat den dom i Högsta Domstolen som kom iden 23 november 2018.  Vi arrangerar normalt 1-2 kurser om flyttning av fordon per år.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkering-stillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. 
I första hand vänder sig den kursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Påbyggnadskursen omfattar liksom grundkursen en dag, men där är kravet att man ska ha arbetat med PRH i minst ett år. Deltagarna där förutsätts att inför kursen bidra med egna problemställningar som de mött på hemmaplan. Syftet är att även kunna utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Vägmärkens användning

Vägmärken är det viktigaste verktyget för att informera trafikanterna om vilka regler som gäller i trafiken. Den som har ansvaret för en kommuns vägmärken måste därför ha kunskaper om de juridiska regler som gäller för tillämpningen av respektive vägmärke men också ansvara för att vägmärken och deras tilläggstavlor blir begripliga för den vanliga trafikanten. En utmärkning som inte förstås av trafikanterna är en misslyckad utmärkning. Ett särskilt problem är de olika tilläggstavlor som krävs för att informera om tidsbegränsningar och andra regler för parkering, tillåten resp. otillåten trafik m.m. Felaktiga vägmärken och svårbegripliga tilläggstavlor är tyvärr alltför vanliga. På kursen redovisar vi därför vanliga felutmärkningar och diskuterar problemet att skapa begripliga tilläggstavlor. Vi går också att igenom frågor som rätt storlek och färgsättning på vägmärken, hur olika vägmärken får kombineras och märkas ut samt går igenom och diskutera ett antal rättsfall som har betydelse för kommunerna.