Kurser i trafikplanering, trafikreglering och parkering


Trafikkurs.se arrangerar kurser för dig som behöver kunskap om kommunala trafikfrågor. Det kan till exempel handla om trafikföreskrifter och utmärkning, parkeringsregler och parkeringsövervakning. Kurserna vänder sig både till dig som är anställd i en kommun och till dig som arbetar med kommunala trafikfrågor som konsult eller statligt anställd.

nyheter

Kursen Lokala trafikföreskrifter i september nu full,  ny kurs den 3-4 december i Stockholm. !
Kursen Lokala trafikföreskrifter som går i Stockholm den 17-18 september är nu fullbokad. En ny LTF-kurs kommer att äga rum i Stockholm tisdag-onsdag den 3-4 december. 

2018 bra år för kommunernas trafiksäkerhet
Trafikverket har nu publicerat sin rapport ”Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2018”. Av rapporten framgår att 2018 blev ett svart år för svensk trafiksäkerhet, under året omkom 324 personer i vägtrafiken vilket är 72 fler än året innan. Ökningen har uteslutande skett på det statliga vägnätet, framförallt på vägar med hastighetsgräns på 70 – 90 km/tim. På kommunernas vägnät har däremot olyckorna minskat något. För 2018 beräknas det totala antalet allvarligt skadade till drygt 4 200. Det är minskning från år 2017 med cirka 300 personer. Du hittar hela rapporten genom att klicka här
En djupare analys av de omkomna på det väg- och gatunät där kommunerna är väghållare visar på några anmärkningsvärda siffror. Det mest glädjande är att antalet omkomna på kommunernas väg- och gatunät mer än halverats de senaste 20 åren. Under åren 1999 – 2001 omkom där mellan 130 och 140 personer varje år. De senaste åren har antalet legat på ca 45-65 omkomna, år 2018 blev antalet 59 personer. 
Arbetet med att minska olyckorna med barn har under lång tid inriktats på att skapa skyddade miljöer där de kan leka och ta sig till och från skolan utan att möta komplexa trafiksituationer. Detta arbete har i hög grad burit frukt, av de fotgängare och cyklister som omkom på det kommunala gatunätet 2018 var 3 barn under 15 år och detta antal har under senare år stadigt legat under 5 omkomna per år. 
Cykelolyckorna på kommunernas gator och vägar har också minskat trots ett ökat antal cyklister runt om i landets tätorter. 11 cyklister omkom förra året, vilket bara är hälften jämfört med för 20 år sedan. 
Både bland fotgängare och cyklister är äldre personer kraftigt överrepresenterade. Av 20 omkomna fotgängare var 12 över 70 år. Den yngsta cyklisten som omkom år 2018 var 34 år och 7 över 60 år. Tyvärr är hjälmanvändningen fortfarande mycket låg bland cyklisterna och fler liv hade kunnat sparas om de som råkade ut för olyckorna hade burit hjälm. 
Sammantaget visar analysen att kommunernas trafiksäkerhetsarbete varit mycket framgångsrikt under de senaste decennierna. För en trafikantkategori har det dock varit svårt att hitta effektiva åtgärder, nämligen för motorcyklisterna. Trots att antalet motorcyklister är relativt få jämfört med antalet cyklister var antalet omkomna mc-förare på kommunernas gator och vägar lika många under 2018, 11 personer. Däremot var åldersfördelning omvänd jämfört med cyklisterna, 7 av de omkomna mc-förarna var under 40 år. 

Samverkan om bilmålvakter och andra fordonsrelaterade skulder
Begreppet bilmålvakt används om personer som går med på att registreras som ägare till ett fordon i stället för fordonets verklige ägare. Genom att använda en bilmålvakt slipper fordonets verklige ägare betalningsansvar för fordonsrelaterade skatter och avgifter eftersom den registrerade ägaren (dvs. bilmålvakten) är betalningsskyldig men saknar utmätningsbara tillgångar. Bilmålvakten betalar därför aldrig varken skatter eller avgifter och staten och kommunerna går därmed miste om stora intäkter.
År 2017 rapporterade Transportstyrelsen att bilmålvakter hade skulder på 1,9 miljarder kronor i obetalda skatter, böter och avgifter, och att 151 personer var registrerade som ägare av fler än 100 fordon (oräknat bilhandlare). För några år sedan uppskattades att enbart i Malmö ägdes 10 % av bilarna av målvakter, vilket ledde till att stadens gatukontor årligen förlorade 25 miljoner i felparkeringsavgifter.
Eftersom bilmålvakter är en del av den organiserade brottsligheten samlar nu samhället sina resurser för att så långt det är möjligt förhindra denna typ av bedrägeri. Vid ett samverkansmöte på Trafikkontoret i Göteborg i början av april möttes myndigheter och kommuner som har intresse av att få bukt med problemet. Deltagare i mötet var representanter från de tre storstadskommunerna, Sigtuna kommun, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Transportstyrelsen. 
Vid mötet diskuterades och jämfördes effektiviteten av de olika sätt som kommunerna och de statliga myndigheterna använder för att hantera brottsligheten. Bland annat kunde Malmö peka på ett framgångsrikt projekt där man i samverkan med Kronofogdemyndigheten arbetar med att försätta bilmålvakterna i konkurs. Här kan du också läsa om hur Karlskrona arbetar för att identifiera bilmålvakterna.
Hela gruppen av intressenter kommer i fortsättningen att träffas en gång per år. Sammankallande för arbetet är Sveriges Kommuner och Landsting som dock inte hade möjlighet att närvara vid mötet i Göteborg. 

Handbok om vägmärkens användning kommer!
Inom Trafikkurs.se pågår nu arbete med en handbok om vägmärkens användning. Handbok kommer att innehålla en sammanställning av regler och erfarenheter för användning av vägmärken i den trafikmiljö som kommunerna ansvarar för. Någon egentlig handledning för vägmärkenas användning har tidigare inte funnits i sammanställd form. Viss vägledning ges i VGU (Vägars och gators utformning) och några kommuner har liksom Trafikverket upprättat egna anvisningar. Den handbok som nu tas fram har preliminärt fått namnet ”Utmärkt utmärkning” och kan ses som en fortsättning på boken ”Utmärkta föreskrifter – en handbok om lokala trafikföreskrifter”. Handboken kommer inte att omfatta lokaliseringsmärken eftersom dessa kräver en egen handbok och samma gäller för vägmärken i samband med vägarbeten. 
Kostnaderna för vägmärken innebär att det är viktigt att användningen sker både juridiskt riktigt och på ett kostnadseffektivt sätt. Vägmärken är en betydande post i väghållningsbudgeten. Kostnaden för inköp av vägmärken är hög, för framför allt lokaliseringsmärken, och därtill kommer kostnader för personal, fordon m.m. som behövs för uppsättning och underhåll.  
Skyltfonden bidrar till finansieringen av handboken som beräknas bli klar vid kommande årsskifte. Den kommer att finnas fritt tillgänglig digitalt på Trafikkurs.se hemsida och boken kommer dessutom att utgöra underlag för kurser om vägmärkens användning som kommer att arrangeras av Trafikkurs.se. 

Mallar för information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Deltagarna vid våra kurser om PRH-tillstånd  har vid flera tillfällen önskat sig exempel på hur man kan utforma informationen till de som söker
PRH-tillstånd och informationen om vilka parkeringsregler som gäller för de som fått PRH-tillstånd. Nedan hittar du den information som Göteborg använder för de som vill söka PRH-tillstånd samt den generella information om parkeringsregler för de som får sådant tillstånd. Den senare har tagis fram inom ramen för vår kursverksamhet. Exemplen bör givetvis anpassas efter de önskemål och förutsättningar som gäller i respektive kommun. 

Stockholm föreslår kraftigt höjda felparkeringsavgifter
Stockholm föreslår en kraftig höjning av de nu gällande felparkeringsavgifterna. Det föreslagna spannet är 900 kronor - 1 300 kronor mellan lägsta och högsta avgift. Du hittar de föreslagna nya felparkeringsavgifterna här. De planerade höjningarna har kritiserats och debatterats på Dagen Nyheters debattsida. Du hittat de olika inläggen i debatten här.

Nu kan du anmäla dig till höstens kurser

Vår kurs "Parkeringsjuridik - hur dömer domstolarna?" har nu utvidgats och bytt namn till "Parkering - policy och juridik".  Den omfattar nu inte bara ett stort antal prejudicerande rättsfall utan också frågor om policy, avgifter och hur övervakningen ska prioriteras. Det första kurstillfället som arrangerades den 19 mars var fullbokat. Nästa kurs arrangeras tisdagen den 29 oktober i Stockholm. Länk till anmälan hittar du som vanligt på kurssidan!

Nästa grundkurs "Parkeringstillstånd för rörelsehindrade"  arrangeras i Stockholm fredagen den 8 november.  Vår påbyggnadskurs om PRH-handläggning som ägde rum i Stockholm den 4 april och i Malmö onsdagen den 12 juni hade mycket nöjda deltagare. Men vi skjuter på den påbyggnadskurs som planerades tisdagen den 24 september eftersom den kursen kommer för tätt inpå den kurs som nyligen ägde rum i Malmö. Nytt datum planeras till senare i höst.  Mer info och länkar till anmälan till kurserna hittar du på kurssidan.

Den grundkurs om "Lokala trafikföreskrifter" äger rum i Stockholm den 17-18 september är redan fullbokad. Ny grundkurs äger rum den 3-4 december. Nu kan du också anmäla dig till nästa påbyggnadskurs om handläggning av lokala trafikföreskrifter. Den första kursen ägde rum i Stockholm den 1 april med mycket nöjda deltagare. Men eftersom deltagarna hade önskat sig mer tid att fördjupa en del frågor samt hinna med en övningsuppgift blir nästa kurstillfälle en tvådagarskurs som äger rum 5-6 november. Mer info om kurserna och länkar till anmälan hittar du på kurssidan.

Kursen "Fordonsflyttning" går normalt bara en gång per år. Men eftersom kursen den 9 april var överbokad och vi har många på kölistan har vi lagt ett nytt kurstillfälle onsdagen den 23 oktober i Stockholm. Länk till anmälan hittar du som vanligt på kurssidan!

Lokala trafikföreskrifter

Vilken myndighet som får bestämma vad om trafik-föreskrifter är omgärdat av ett omfattande regelsystem. Vem som är väghållare och var vägen ligger avgör vem som får fatta beslut, hur trafikföreskrifterna måste utformas och hur de kan överklagas.

Grundkursen är en tvådagarskurs som är avsedd för dig som nyligen börjat arbeta med trafikföreskrifter, till exempel som kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd. Kursen omfattar en genomgång av den lagstiftning som ligger till grund för utforming av trafik-föreskrifter, ärendehanteringen från ansökan till beslut samt också övningsuppgifter om utformning av trafikföreskrifter. 

Påbyggnadskursen omfattar en dag, men där är kravet att man ska ha arbetat med lokala trafikföreskrifter i minst ett år. Kursen ägnas både åt sådana förberedda sakområden som vi från tidigare kurser vet är problematiska för handläggarna och problemställningar som deltarna mött på hemmaplan och som de vill ha belysta på kursen. I kursen ingår också en övningsuppgift där exempel på trafikföreskrifter redovisas och diskuteras. 

Flyttning av fordon

Beslut om flyttning av fordon är en grannlaga arbetsuppgift, som kan innebära svåra överväganden. Handläggningen måste vila på̊ strikt författningsenlig grund, men den kräver också sunt förnuft och gott omdöme. Kursen tar upp vilka författningar som gäller när ett fordon behöver flyttas samt vilken arbetsgång som gäller under olika förutsättningar. I kursen tar vi upp de nya regler om bilmålvakter som började gälla sommaren 2014. Kursen tar  också upp olika rättsfall, bland annat den dom i Högsta Domstolen som kom iden 23 november 2018.  Vi arrangerar normalt 1-2 kurser om flyttning av fordon per år.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkering-stillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. 
I första hand vänder sig den kursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Påbyggnadskursen omfattar liksom grundkursen en dag, men där är kravet att man ska ha arbetat med PRH i minst ett år. Deltagarna där förutsätts att inför kursen bidra med egna problemställningar som de mött på hemmaplan. Syftet är att även kunna utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Parkering - policy och juridik

Kursen behandlar hur parkeringen kan regleras och vilka förväntningar respektive krav som är rimliga att ställa på övervakningen av bestäm-melserna. Hur stora ska parkerings- respektive felparkeringsavgifter vara? Vilket är syftet och hur följs effekterna upp?  Vilken omfattning ska övervakningen ha och hur ska den bedrivas? Finns det bagatellartade förseelser och hur ska de hanteras?
I kursen behandlas också de cirka 50 viktigaste prejudi-cerande domarna i olika parkeringsmål. De flesta fall avser parkering på gatumark, men några viktiga avgöranden avser också parkering på kvartersmark.
Kursen vänder sig både till de som ansvarar för parkerings-föreskrifter och deras utmärkning och de som ansvarar för och arbetar på fältet med parkeringsövervakningen.