Kurser i trafikplanering, trafikreglering och parkering

Trafikkurs.se arrangerar kurser för dig som behöver kunskap om kommunala trafikfrågor. Kurserna vänder sig både till dig som är anställd i en kommun och till dig som arbetar med kommunala trafikfrågor som konsult eller statligt anställd.
 

"Utmärkt utmärkning" Vår handbok hittar du genom att klicka här.
Rabatterat hotell Info om hotell i Stockholm hittar du här

nyheter

Nya kraftigt differentierade felparkeringsavgifter i Tyskland
 Tyskland har nyligen infört helt nya böter och straffavgifter vid olika trafikförseelser. Tyskland har i motsats till Sverige nationellt gällande felparkeringsavgifter, enskilda kommuner har alltså inget inflytande över beloppens storlek. För en svensk trafikingenjör i en kommun är särskilt de nya felparkeringsavgifterna av intresse och kanske också uppseendeväckande. Generellt är felparkeringsavgifterna betydligt lägre än i Sverige och dessutom kraftigt differentierade beroende på förseelsens allvar. Principen är att ju längre en felparkering varat desto högre blir felparkeringsavgiften och samma gäller att avgiften blir högre om felparkeringen bedöms ha orsakat en risk eller en olycka. Vi har översatt de tyska avgifterna till svenska, du hittar dem genom att klicka här. För dem som klarar tyska språket hittar originalet genom att klicka här
Den tyska modellen med stor differentiering av avgifterna skapar sannolikt betydligt större acceptans för parkeringsövervakningen hos allmänheten än den svenska modellen med samma straff oberoende hur förseelsens allvar. Om det är någon kommun som skulle vilja pröva den tyska modellen finns idag inget som hindrar detta i den nuvarande lagstiftningen.  
Publicerat 2020-11-06

Lastbilschaufför fälld för våld mot p-vakt
En lastbilschaufför har fällts för att ha slagit och kränkt två kvinnliga parkeringsvakter. Mannen hade blivit väldigt ilsken när p-vakten påtalat för honom att han inte fick stanna sin lastbil på den aktuella platsen då det rådde stoppförbud. P-vaktens berättelse fick stöd av en kollega samt ett vittnes uppgifter. Tingsrätten fann det styrkt att mannen slagit kvinnan över bröstet. Mannen dömdes för våld mot tjänsteman till villkorlig dom förenat med 40 dagsböter om 160 kronor.
Domen överklagades till Svea hovrätt. Till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten det utrett att mannen också tagit tag i den andra vakten och skrikit till henne att ta bort den parkeringsbot hon precis satt fast på vindrutan till hans bil. Mannen dömdes av hovrätten för dels våld mot tjänsteman, dels för förgripelse mot tjänsteman. Straffet skärptes därför till villkorlig dom förenad med 50 timmars samhällstjänst. Du kan läsa mer om fallet och hela domen här
Publicerat 2020-10-26

Bilist friad från fortkörning för att skylten var skymd
 Svea Hovrätt har frikänt en person från fortkörning i Bjursås utanför Falun för att en 50-skylt var skymd. Enligt åklagaren hade han kört 79 km/tim men friades för att skylten skymdes av sly, buskar och växter. Klicka här så kan du läsa allt om domen. 
Publicerat 2020-10-20

Ingen ny kurs planerad före årsskiftet
Efter sommaren har vi genomfört kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö med mycket nöjda deltagare. Kurslokalerna har självklart varit "coronasäkrade" enligt folkhälsomyndighetens direktiv - stort avstånd mellan borden etc. - och några smittade har vi trots deltagarnas resor från hemkommunen inte kunnat notera.
Fortfarande har dock många kommuner förbud att resa för sina anställda och smittskyddsläget är för närvarande osäkert. Vi har därför beslutat att inte arrangera några ytterligare kurser före årsskiftet. Det innebär alltså att de planerade kurserna Flyttning av fordon och Lokala trafikföreskrifter som skulle gått i oktoberhar ställts in.
Våra kurser bygger i stor utsträckning på att deltagarna träffas och får tillfälle att lyssna och diskutera de olika frågorna med lärare och kollegor samt att skapa nätverk. Vår erfarenhet är att deltagare på distans som sitter vid sin dator hemma får betydligt sämre utbyte av kurserna, sådana möjligheter ger vi enbart i undantagsfall vid våra endagskurser. 
Vi hoppas att kunna komma igång med våra kurser igen i början av 2021. Om inget oförutsett inträffar räknar vi med att kunna redovisa datum för de planerade kurserna i slutet av november, håll alltså utkik på hemsidan! Under tiden till dess publicerar vi som vanligt trafiknyheter som kan vara av intresse för kommunerna här på hemsidan.
Publicerat 2020-10-10

HD gav de utländska bilisterna rätt i parkeringmålen
Högsta Domstolen har nu avkunnat sina domar i de tre likartade fallen med utländska bilister som inte klarat att knappa in fordonens registreringsnummer på rätt sätt. Hovrättens domar i de tre fallen hittar du genom att klicka på "Äldre nyheter". 
I ett av fallen handlade det om en kvinna som parkerade sin tyskregistrerade bil i Stockholm och betalade parkeringsavgift med en mobil betaltjänst. Hon fick en parkeringsanmärkning på grund av att hon hade angett registreringsnumret med bindestreck där det på registreringsskylten fanns mellanrum. Högsta domstolen gör bedömningen att kvinnan får anses ha fullgjort sin avgiftsskyldighet och att hon därför inte behöver betala någon felparkeringsavgift.
Enligt Högsta domstolen är det inte självklart hur ett registreringsnummer ska anges i aktuellt hänseende. Det har inte kommit fram något om att det i anslutning till parkeringen eller i den mobiltjänst som användes har funnits några närmare instruktioner om hur numret skulle anges. Vid den efterföljande kontrollen har det inte tagits någon hänsyn till de variationer som det finns anledning att räkna med när det gäller hur avstånd mellan olika led markeras vid angivande av i synnerhet utländska registreringsnummer.
Högsta domstolen anser att personerna har gjort vad som rimligen kan begäras av dem för att fullgöra sin avgiftsskyldighet. De behöver därför inte betala någon felparkeringsavgift. En likartad bedömning har gjorts i alla de tre målen. Du kommer till domen om kvinnan som parkerat sin tyskregistrerade bil genom att klicka här, men domskälen är alltså friande och likartade i alla tre fallen. 
En lärdom som kan dras av domen är att kommunerna inte har fokuserat tillräckligt på att göra det enkelt för den som parkerar att göra rätt när p-avgiften betalas. Ett vanligt misstag är att förväxla nollan med bokstaven o när registreringsnumret knappas in på displayen. Sådana misstag skulle relativt enkelt kunna undvikas om en varningstext kom upp på displayen när man knappar in ett registreringsnummer som inte finns i det svenska fordonsregistret. Här finns ett betydande utvecklingsarbete att göra både för kommunerna och de privata p-bolagen för att undvika att den som vill betala sin avgift hamnar i denna och liknade fällor. 
Publicerat 2020-10-10

Intressant dansk dom om annullerad felparkeringsavgift
Kan en bilist som matat in fel registringsnummer för sitt fordon vid parkering slippa felparkeringsavgift? Ja, är svaret enligt Höjesteret, dvs. Danmarks Högsta domstol. Där avgjordes den 18 juni ett mål där en bilist parkerat på en gata i Köpenhamn, betalat via en elektronisk parkeringsautomat, men missat en bokstav i fordonets registreringsnummer. Bilisten fick ett kvitto på sin betalning och trodde att allt var ok, men fick ändå en felparkeringsavgift. 
Höjesteret konstaterar i sitt domslut att det är dokumenterat att bilisten har betalat för parkeringen och att avgiften kommit kommunen till del.  Även om han knappat in ett felaktigt registreringsnummer fanns i det aktuella fallet inget annat fordon som hade detta registreringsnummer i det danska fordonsregistret och någon risk för missbruk fanns därmed inte. Under dessa omständigheter fann domstolen att gällande lagstiftning inte ger Köpenhamns kommun rätt att vidhålla felparkeringsavgiften, även om parkeringsvakten i kontrollsituationen inte kunde se om bilisten hade betalt parkeringen. 
Som en dansk läsövning kan du läsa hela domen genom att klicka här. Särskilt intressant är att Sveriges Högsta Domstol ska fatta avgörande i tre likartade fall nu i september, se nedanstående nyhet publicerad 2020-03 01.  
 Publicerat 2020-07-22

Låt inte p-avgifterna fungera som extra inkomst
Är det rimligt att kommunerna både har makt att bestämma p-avgifter och felparkeringsavgifter, att anställa ett valfritt antal p-vakter och sedan kassera in hela intäkten till kommunens egna budget? Det frågar sig Jan Söderström i en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet söndagen den 28 juni. Det problem han pekar på är att särskilt storstäderna börjat tänja på lagstiftningens gränser hur avgifterna får användas. En lösning som föreslås är att omvandla avgifterna till en statlig skatt. Du hittar hela artikeln genom att klicka här
Publicerat 2020-07-11

Ny dom om parkeringsövervakning på tomtmark
En ny dom från Svea Hovrätt visar på vikten av tydliga avtal mellan den som anlitas för parkeringsövervakningen och markägaren när det gäller kontrollavgift enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Det företag som hade anlitats för övervakningen förlorade målet, dels för att de inte visste vilket område man hade övervakning i när kontrollavgiften utfärdades, dels att de i domstolsprocessen åberopade ett tilläggsavtal som inte gällde vid rapporteringstillfället. Du kan läsa hela domen om du klickar här
Publicerat 2020-04-20

P-böterna är ett hot mot rättssamhället
En debattartikel med denna provocerande rubrik publicerades på Brännpunkt i Svenska Dagbladet söndagen den 5 april. Artikelförfattare är Boel Flodgren, professor i Handelsrätt vid Lunds universitet och tidigare rektor där samt Niclas Arvidsson, docent i civilrätt vid samma universitet. Boel Flodgren har som forskare granskat det rättssystem som gäller inom parkeringslagstiftningen och bland annat jämfört det svenska systemet med det i grannländerna. Artikeln innebär hård kritik av de regler som gäller för de som fått en felparkeringsavgift på gatumark men i ännu högre grad av de privata p-bolagens verksamhet på tomtmark. Slutsatsen i artikeln är att det nu är hög tid att Sverige ser över sin parkeringslagstiftning och anpassar sig till moderna rättssäkerhetskrav som man redan gjort i våra nordiska grannländer. Du kan läsa hela artikeln genom att klicka här.
 Publicerat 2020-04-07

Lokala trafikföreskrifter

Vilken myndighet som får bestämma vad om trafik-föreskrifter är omgärdat av ett omfattande regelsystem. Vem som är väghållare och var vägen ligger avgör vem som får fatta beslut, hur trafikföreskrifterna måste utformas och hur de kan överklagas.

Grundkursen är en tvådagarskurs som är avsedd för dig som nyligen börjat arbeta med trafikföreskrifter, till exempel som kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd. Kursen omfattar en genomgång av den lagstiftning som ligger till grund för utforming av trafik-föreskrifter, ärendehanteringen från ansökan till beslut samt också övningsuppgifter om utformning av trafikföreskrifter. 

Påbyggnadskursen omfattar numera två dagar, men där är kravet att man ska ha arbetat med lokala trafikföreskrifter i minst ett år. Kursen ägnas både åt sådana förberedda sakområden som vi från tidigare kurser vet är problematiska för handläggarna och problemställningar som deltarna mött på hemmaplan och som de vill ha belysta på kursen. I kursen ingår också en övningsuppgift där exempel på trafikföreskrifter redovisas och diskuteras. 

Flyttning av fordon

Beslut om flyttning av fordon är en grannlaga arbetsuppgift, som kan innebära svåra överväganden. Handläggningen måste vila på̊ strikt författningsenlig grund, men den kräver också sunt förnuft och gott omdöme. Kursen tar upp vilka författningar som gäller när ett fordon behöver flyttas samt vilken arbetsgång som gäller under olika förutsättningar. I kursen tar vi upp de nya regler om bilmålvakter som började gälla sommaren 2014. Kursen tar  också upp olika rättsfall, bland annat den dom i Högsta Domstolen som kom iden 23 november 2018.  Vi arrangerar normalt 1-2 kurser om flyttning av fordon per år.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkering-stillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. 
I första hand vänder sig den kursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Påbyggnadskursen omfattar liksom grundkursen en dag, men där är kravet att man ska ha arbetat med PRH i minst ett år. Deltagarna där förutsätts att inför kursen bidra med egna problemställningar som de mött på hemmaplan. Syftet är att även kunna utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Vägmärkens användning

Vägmärken är det viktigaste verktyget för att informera trafikanterna om vilka regler som gäller i trafiken. Den som har ansvaret för en kommuns vägmärken måste därför ha kunskaper om de juridiska regler som gäller för tillämpningen av respektive vägmärke men också ansvara för att vägmärken och deras tilläggstavlor blir begripliga för den vanliga trafikanten. En utmärkning som inte förstås av trafikanterna är en misslyckad utmärkning. Ett särskilt problem är de olika tilläggstavlor som krävs för att informera om tidsbegränsningar och andra regler för parkering, tillåten resp. otillåten trafik m.m. Felaktiga vägmärken och svårbegripliga tilläggstavlor är tyvärr alltför vanliga. På kursen redovisar vi därför vanliga felutmärkningar och diskuterar problemet att skapa begripliga tilläggstavlor. Vi går också att igenom frågor som rätt storlek och färgsättning på vägmärken, hur olika vägmärken får kombineras och märkas ut samt går igenom och diskutera ett antal rättsfall som har betydelse för kommunerna.