Kurser i trafikplanering, trafikreglering och parkering

Trafikkurs.se arrangerar kurser för dig som behöver kunskap om kommunala trafikfrågor. Kurserna vänder sig både till dig som är anställd i en kommun och till dig som arbetar med kommunala trafikfrågor som konsult eller statligt anställd.
 

Vår nya handbok ”Utmärkt utmärkning. Handbok för vägmärkens användning” är en "bibel" för alla i kommunen som har ansvar för att vägmärkena används på ett juridiskt oantastligt sätt. Du kan köpa den senaste uppdaterade versionen i form av en pdf som skickas för nedladdning. Du kommer till beställning genom att klicka här
Om din kommun inte har råd att betala den äldre, nu delvis inaktuella upplagan av handboken som till en mindre del finansierades av Skyltfonden, kan du ladda ned den genom att klicka här


Rabatterat hotell Info om hotell i Stockholm hittar du här  
 

nyheter

Ny grundkurs i Lokala trafikföreskrifter 17-18 januari 2023
Eftersom LTF-kursen den 6-7 september redan är fullbokad arrangerar vi en ny sådan kurs tisdag-onsdag den 17-18 janauri. Klicka här så kommer du till  kurssidan där du kan anmäla dig!
Publicerat 2022-08-23

Oklart om möjligheter att flytta felparkerade elsparkcyklar på torg och i parker
Trots den ändring i trafikförordningen som träder i kraft den 1 september om utökade möjligheter att flytta felparkerade elsparkcyklar saknas det verktyg för snabb flyttning av slarvigt uppställda elsparkcyklar på andra platser än gång- och cykelbanor. Det gäller främst parker och planteringar samt vissa torg och motsvarande ytor där slarvigt parkerade elsparkcyklar är ett minst lika stort bekymmer för många kommuner. Vi har i ett mejl till näringsdepartementet föreslagit några smärre ändringar i förordningen för att ge kommunerna bättre möjligheter att komma till rätta med problemen. I sitt svar har dock näringsdepartementet meddelat att regeringen inte har några planer på att göra några ändringar i förordningen. Du kan läsa om vårt förslag och svaret vi fått i mejlväxlingen med departementet genom att klicka här. Också den här frågan kommer givetvis att diskuteras vid vår kurs ”Flyttning av fordon ” den 4 oktober. 
Publicerat 2022-08-20

Utökad möjlighet att flytta elsparkcyklar
Regeringen har nu beslutat att elsparkcyklar inte längre ska kunna parkera på gång- och cykelbanor, annat än i ett cykelställ eller på en annan särskild uppställningsplats. Det innebär att kommunerna (och polisen) får möjlighet att omedelbart kunna flytta felparkerade elsparkcyklar genom följande tillägg i 3 kap. 48 § trafikförordningen (1998:1276): 
En cykel utan tramp- eller vevanordning, som har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 watt och som inte är självbalanserande, får dock inte parkeras på en gång- eller cykelbana annat än på en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar.
Ändringen i trafikförordningen träder i kraft den 1 september 2022. Flyttningen av elsparkcyklar blir möjlig genom att 2 § 4 e) förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall blir tillämplig. Där stadgas att ett fordon får flyttas om det är uppställt i på en gång-eller cykelbana eller cykelfält där det är parkeringsförbud. Tillämpningen av den nya föreskriften vid flyttningen av elsparkcyklar kommer närmare att diskuteras vid vår kurs "Flyttning av fordon" den 4 oktober.
Publicerat 2022-06-20

Ny intressant dom om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
En färsk dom från kammarrätten i Jönköping ger en delvis ny tolkning av vilka funktionshinder en person ska ha för att beviljas PRH-tillstånd. Tidigare domslut har varit ensidigt fokuserade på att personens rörelsehinder enbart ska avse gångförmågan. Det aktuella ärendet handlar om en person som helt saknar förmåga att förflytta sig på egen hand till följd av sin psykiska funktionsnedsättning och sin beroendeproblematik, men har full fysisk gångförmåga. Både kommunen, Länsstyrelsen, Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten har avslagit personens ansökan, men Kammarrätten i Jönköping gör en vidare tolkning av lagstiftningen och beviljar alltså personen parkeringstillstånd. Domen har inte överklagats.  Du kan läsa hela domen här.
Publicerat 2022-04-27

Nytt intressant beslut av Transportstyrelsen
Länsstyrelsen i Dalarna har tidigare beslutat om hastighetsbegränsningar till 60 och 80 km/tim på väg 70 mellan Leksand och Borlänge. Beslutet överklagades av Lars Hammar som bor i Leksand och arbetar i Borlänge.  
Länsstyrelsen ansåg att beslutet inte gick att överklaga med hänvisning till att de lokala trafikföreskrifterna var normbeslut där en enskild inte kan bli part. Transportstyrelsen konstaterade dock att enligt förvaltningslagen kan beslut överklagas om ”beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot”. 
Transportstyrelsen hänvisade också till länsstyrelseförordningen som säger att landshövdingen bara får ”om det finns synnerliga skäl för det, överlåta till en tjänsteman att avgöra ärenden som avser föreskrifter som inte är av principiellt slag eller annars av större vikt”. De konstaterade att ”synnerliga skäl” ska tolkas mycket restriktivt. I det aktuella ärendet hade landshövdingen delegerat till berörd avdelning att fatta beslut trots att det inte fanns några "synnerliga skäl ". Transportstyrelsen beslöt därför att överklagandet inte har beslutats i enlighet med bestämmelserna och upphävde därför de överklagade föreskrifterna i sin helhet. Du kan läsa hela Transportstyrelsen beslut genom att klick här
Publicerat 2022-03-20

Trafikregler som ökar och gör cyklandet säkrare 
På uppdrag av Cykelfrämjandets riksstyrelse har Rune Karlberg gjort en sammanställning av sådana trafikregler som både skulle kunna öka cyklingen och göra den säkrare. Syftet med dokumentet är att väcka frågor och tankar samt vara ett underlag som kan användas för diskussioner utifrån titeln - Trafikregler som ökar och gör cyklandet säkrare? Dokument är kopplat till ett uppdrag som Transportstyrelsen fått där det ingår att se om det finns ändringar av trafikregler som kan medföra att andelen trafikanter som reser med cykel kan öka. Om du som intresserad trafikingenjör läser dokumentet och hittar något som du har synpunkter på eller reflekterar över vill man gärna få en återkoppling. Hör i så fall av dig till Rune Karlberg per mejl till rune.karlberg@cykelframjandet.se eller telefon 070-602 33 35. Du hittar hela dokumentet genom att klicka här.
Publicerat 2022-01-30

Elsparkcyklar förbjuds parkera på gång- och cykelbana
Regeringen har idag publicerat ett förslag om att elsparkcyklar bara ska få parkera på gångbana och cykelbana om de står vid en uppställningsplats avsedd för cyklar. Förbudet bedöms göra det enklare för kommuner att avgöra vad som är en felparkering och därmed lättare att föra bort felparkerade elsparkcyklar. Promemorian remitteras nu till kommuner och berörda aktörer. Förbudet föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. Du kan läsa hela pressmedelandet genom att klicka här
Publicerat 2022-01-25

Rapport om dynamiska servicetider
På uppdrag av Stockholms trafikkontor har JS-konsult utrett förutsättningarna för att införa så kallade ”dynamiska servicetider” i staden. Projektet är ett delprojekt inom EU-projektet ASAP (Awakening sleeping assets project) som syftar till att identifiera sådana gator som idag inte nyttjas effektivt för parkering på grund av alltför statiska tider för snöröjning, städning och andra väghållningsåtgärder. Målet är att undersöka om elektroniskt omställbara vägmärken kan göra det möjligt att tillåta parkering vid de tider när ändå inga väghållningsåtgärder planeras.
Slutsatsen i rapporten är att det inte finns några juridiska hinder för att införa dynamiska servicetider. Stockholms nuvarande regler med upp till sju dagars tillåten parkering för de som har tillstånd för boendeparkering innebär dock ett hinder för storskalig implementering. För att dynamiska servicetider ska vara möjliga att tillämpa i stor skala måste den tillåtna parkeringstiden kortas till mindre än en vecka. 
Du hittar hela rapporten genom att klicka här.
Publicerat 2022-01-19

Ny studie om kostnad för parkering och boendeparkering runt om i världen
Företaget Picodi.com har låtit undersöka parkeringsavgifterna i 48 stora städer runt om i världen. Det man tittat närmare på är dels kostnaden för att parkera en timme i de mest centrala delarna, dels årskostnaden för boendeparkering i samma område. Kostnaden redovisas i euro (1 euro = ca 10,30 kr).
Skillnaderna i avgifter för att parkera en timme är inte särskilt uppseendeväckande, de beror givetvis på städernas olika struktur men också på behovet att få omsättning på p-platserna. I London kan man behöva betala drygt 100 kronor per timme, vill man däremot hitta billigaste parkeringen ska man styra färden till Armeniens huvudstad Yerevan där timkostnaden är under 2 kronor. 
Det som sticker ut mest i undersökningen är i stället skillnaden i kostnad för boendeparkering. Det är uppenbart att synen på om man ska gynna de som bor i innerstaden med billig eller helt gratis parkering skiljer sig avsevärt mellan städerna. Stockholm är allra dyrast av med en årskostnad på 13 200 kronor i innerstaden. I Berlin, Bryssel och Aten tycker man tvärtom att de som är bosatta i motsvarande centrala delar inte ska behöva punga ut med mer än cirka en hundralapp per år. Och i Buenos Aires, Lissabon och Rom är tillståndet för boendeparkering gratis medan sådana tillstånd helt saknas i New York och Kiev. 
Du kommer till hela undersökningen genom att klicka här. Där hittar du också länkar till alla städernas hemsidor med uppgifter om olika regler och p-avgifter.
Publicerat 2022-01-15

Krav på nyanserad bedömning i parkeringsövervakning
En parkeringsvakt kan inte bara gå efter gammal praxis, det är också nödvändigt att göra en helhetsbedömning av varje enskilt fall. Det är slutsatsen av en färsk dom i Svea hovrätt. I det aktuella fallet handlar det om ett företag som på sin firmabil fick en kontrollavgiftsfaktura trots att bilen bara hade varit parkerad åtta minuter på en p-plats som föreskrev gratis parkering med parkeringsskiva i upp till två timmar. Problemet var inte att bilen saknat p-skiva, utan att man haft två p-skivor innanför vindrutan. Parkeringsbolaget hävdade att det framgår av praxis att man inte får använda mer än en p-skiva samtidigt. 
Tingsrätten konstaterade att de båda parkeringsskivorna pekade närmare 14.30 än något annat klockslag. Domstolen delade därför företagets uppfattning att det måste ha varit uppenbart för parkeringsvakten att det var denna tid som angetts som starttid för parkeringen. Eftersom firman på ett tydligt sätt angett när parkeringen påbörjades kunde man inte anses ha brutit mot parkeringsvillkoren. Parkeringsbolaget överklagade men Svea hovrätt har nu fastställt tingsrättens dom. Klicka här om du vill läsa hela domen!
Publicerat 2021-12-06

Malmö inför p-avgifter dygnet runt
Malmö stad har beslutat att införa p-avgifter dygnet runt inom fyra centrala delområden i staden där det är störst efterfrågan på p-platser. Inom dessa områden kommer taxan att vara uppdelad i en hög- och en lågtrafiktaxa där lågtrafiktaxan skall vara 2 kronor per timme. I två av dess områden kommer lågtrafiktaxan att gälla från klockan 22 på vardagar och klockan 16 övriga dagar, i de andra två områdena från klockan 18 alla dagar. Den nya taxan har succesivt införts under 2121. 
Tekniska nämnden har även fått i uppdrag att införa lågtrafiktaxa i samtliga övriga parkeringsavgiftsområden i staden under 2022. Om det där skulle finnas områden där det inte är någon brist på p-platser nattetid är det dock mycket tveksamt om en sådan nattaxa står i överensstämmelse med nuvarande lagstiftning, eftersom lagens syfte är att skapa balans mellan utbud och efterfrågan. Du kan läsa hela förvaltningens tjänsteskrivelse genom att klicka här
Publicerat 2021-11-17

Ny norsk rapport om cyklisters och fotgängares trafiksäkerhet
Norska ”Transportøkonomisk institutt” har nyligen publicerat en studie om cyklisters och fotgängares trafiksäkerhet. Rapporten ger många intressanta kunskaper om vad som behövs för att förbättra dessa trafikanters säkerhet. En slutsats är att det är viktigt att inte bara titta på olyckor där bilar varit inblandade utan också få in skaderapporter från sjukhus för att få ett mer fruktbart säkerhetsarbete. Du hittar hela rapporten genom att klicka här
Publicerat 2021-11-16

Stockholms trafikkontor utreder möjlighet att skapa mer flexibla parkeringsregler
Trafikkontoret i Stockholm stad har startat en utredning om så kallade dynamiska servicetider i Stockholm. Dynamiska servicetider innebär att man vill skapa mer flexibla parkeringsregler genom att tillåta parkering när man ändå inte avser att städa gatan eller göra några andra väghållningsåtgärder. Bakgrunden är EU-projektet ASAP (Awakening sleeping assets project) där ett delprojekt är att identifiera outnyttjad plats i stadens offentliga rum på grund av statiska servicetider. Målet är att undersöka om dynamisk användning av servicetider kan möjliggöra en effektivare användning av gatorna. Utredningen omfattar bland annat att ta fram förslag på hur lokala trafikföreskrifter kan utformas och märkas ut enligt gällande lagstiftning, att ta fram ett förslag på utmärkning samt att undersöka juridiska möjligheter och hinder med dynamiska servicetider. Utredningen beräknas klar under våren 2022. 
Publicerat 2021-11-16

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förenklade cykelregler
Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att analysera och lämna förslag till hur reglerna kring enkelriktad trafik kan ändras för att möjliggöra cykeltrafik i båda riktningarna där det är enkelriktat för motortrafik. 
Transportstyrelsen ska också analysera om cyklister kan ges undantag från reglerna om stopplikt vid röd signal när cyklisten gör en högersväng och dessutom analysera s.k. allgrönt för cyklister, dvs. att alla cyklister i en korsning med trafiksignaler får grönt samtidigt. 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2022. Den del av uppdraget som avser regler om enkelriktad trafik senast den 31 mars 2022. Du kan läsa hela uppdraget genom att klicka här
Publicerat 2021-11-16

JO kritiserar fordonsflytt i Malmö och Stockholm
Justitieombudsmannen (JO) har kritiserat Tekniska nämnden i Malmö för brister vid handläggningen av ett ärende om flyttning och skrotning av ett fordonsvrak. I det aktuella fallet handlar det om ett danskregistrerat fordon som kommunen betraktade som fordonsvrak och där man inte gjorde några efterforskningar vem som var registrerad ägare. JO anser att kommunen borde kontaktat de danska myndigheterna för att få fram den uppgiften. Dessutom pekar JO på ytterligare formella fel i kommunens handläggning av ärendet. JO:s kritik visar på vikten av att kommunerna mycket noggrant iakttar de formella regler som gäller vid fordonsflyttningar.
Du kan läsa hela JO:s beslut genom att klicka här.
Ett liknade fall behandlade JO 2019 och även då fick kommunen kritik för att inte gjort tillräcklig för att hitta ägaren till ett flyttat fordon. Stockholms trafikkontor hade fyttat ett finskregistrerat fordon och hävdade att det därför var svårt att hitta ägaren – men när sedan fakturan skickades för att få ersättning för flytten hade man inga problem att hitta ägaren! Läs beslutet genom att klicka här.
Publicerat 2021-11-14

Nytt bidrag till kommuner för flyttning av fordonsvrak 
Äntligen kommer kommunerna nu att kunna få ett statligt bidrag för att få bort fordonsvrak. Under hösten kommer bidrag att kunna sökas från Naturvårdsverket för flyttning av fordonsvrak som skrotats efter den 1 september 2021. Bidraget som är på 5 000 kronor per fordonsvrak kan enbart sökas av kommuner.
Syftet med det nya bidraget är att fler fordon tas omhand och återvinnas eftersom de både utgör en risk för miljön och kan innebära en skaderisk. Det kan sökas av kommuner för att täcka kostnader för att transportera fordonsvrak, förvara fordonsvrak i avvaktan på skrotning och för att skrota fordonsvrak.
Budgeten för bidraget är 30 miljoner kronor i år och Naturvårdsverket beslutar om bidrag så länge det finns pengar kvar.
Praktisk information om ansökningsförfarandet kommer att publiceras på Naturvårdsverkets webbplats under hösten 2021. Beslut om bidrag och utbetalning planeras att ske från och med november 2021.
Mer information om bidraget hittar här
Publicerat 2021-08-31

Polisens info om om felet i trafikförordningen
Det fel som insmög sig i trafikförordningen när den ändrades den 1 december 2020 gjorde att de lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering som kommunerna införde efter detta datum blev ogiltiga – se tidigare nyhet nedan! När Regeringen sedan rättade till sitt misstag genom att ändra i trafikförordningen den 1 juni gav man ingen anvisning om hur de föreskrifter som meddelats mellan dessa datum skulle hanteras. Polismyndigheten har nu gjort ett utskick där man meddelat att man ser sig tvingad att vid bestridanden undanröja betalningsansvaret för felparkeringsanmärkningar som utfärdats för överträdelser av förbud att stanna eller parkera fordon som beslutats med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 TrF under perioden 1 december – 1 juni 2021 av det enkla skälet att det under den perioden saknades mandat att utfärda sådana föreskrifter. Beslutet innebär att kommunerna nu tvingas att meddela nya lokala trafikföreskrifter för den perioden, trots att föreskrifterna innehållsmässigt bara kommer att skilja sig åt beträffar beslutsdatum. Denna uppfattning stöds av SKR av vad som framgår av dess hemsida. En bättre lösning som hade besparat kommunerna detta administrativa arbete hade varit om regeringen hade haft med en övergångsbestämmelse eller liknande med innehåll att föreskrifter om förbud mot att stanna eller parkera fordon meddelade med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 under tiden 1 december 2020 - 1 juni 2021 ska anses beslutade enligt den nya lydelsen.
Publicerat 2021-08-26

Ändringar i lagen om flyttning av fordon
I utredningen, Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. Ds 2020:20, finns ett antal förslag som om de genomförs skulle gynna och effektivisera hanteringen med fordonsflyttning. Exempelvis föreslås att med fordonets ägare ska förstås den som vid flyttningstillfället var antecknad som ägare i vägtrafikregistret, fordon med fordonsrelaterade skulder ska kunna flyttas från platser reglerade enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering och förvaringstiden för omhändertagna fordon kortas från tre till en månad.
De exemplifierade förslagen innebär att ägarförhållanden inte ska kunna ändras i efterhand, fordon tillhörande bilmålvakter ska kunna flyttas även på tomtmark respektive att förvaringskostnaderna för omhändertagna fordon minskas avsevärt.
Förslagen föreslogs träda i kraft 1 juli i år, men ännu har inget hänt. Vid vår kurs om fordonsflyttning den 20 oktober räknar vi med att kunna rapportera vad som händer i frågan.
Publicerat 2021-08-17

Lokala trafikföreskrifter

Vilken myndighet som får bestämma vad om trafik-föreskrifter är omgärdat av ett omfattande regelsystem. Vem som är väghållare och var vägen ligger avgör vem som får fatta beslut, hur trafikföreskrifterna måste utformas och hur de kan överklagas.

Grundkursen är en tvådagarskurs som är avsedd för dig som nyligen börjat arbeta med trafikföreskrifter, till exempel som kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd. Kursen omfattar en genomgång av den lagstiftning som ligger till grund för utforming av trafik-föreskrifter, ärendehanteringen från ansökan till beslut samt också övningsuppgifter om utformning av trafikföreskrifter. 

Påbyggnadskursen omfattar numera två dagar, men där är kravet att man ska ha arbetat med lokala trafikföreskrifter i minst ett år. Kursen ägnas både åt sådana förberedda sakområden som vi från tidigare kurser vet är problematiska för handläggarna och problemställningar som deltarna mött på hemmaplan och som de vill ha belysta på kursen. I kursen ingår också en övningsuppgift där exempel på trafikföreskrifter redovisas och diskuteras. 

Flyttning av fordon

Beslut om flyttning av fordon är en grannlaga arbetsuppgift, som kan innebära svåra överväganden. Handläggningen måste vila på̊ strikt författningsenlig grund, men den kräver också sunt förnuft och gott omdöme. Kursen tar upp vilka författningar som gäller när ett fordon behöver flyttas samt vilken arbetsgång som gäller under olika förutsättningar. I kursen tar vi upp de nya regler om bilmålvakter som började gälla sommaren 2014. Kursen tar  också upp olika rättsfall, bland annat den dom i Högsta Domstolen som kom iden 23 november 2018.  Vi arrangerar normalt 1-2 kurser om flyttning av fordon per år.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkering-stillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. 
I första hand vänder sig den kursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Påbyggnadskursen omfattar liksom grundkursen en dag, men där är kravet att man ska ha arbetat med PRH i minst ett år. Deltagarna där förutsätts att inför kursen bidra med egna problemställningar som de mött på hemmaplan. Syftet är att även kunna utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Vägmärkens användning

Vägmärken är det viktigaste verktyget för att informera trafikanterna om vilka regler som gäller i trafiken. Den som har ansvaret för en kommuns vägmärken måste därför ha kunskaper om de juridiska regler som gäller för tillämpningen av respektive vägmärke men också ansvara för att vägmärken och deras tilläggstavlor blir begripliga för den vanliga trafikanten. En utmärkning som inte förstås av trafikanterna är en misslyckad utmärkning. Ett särskilt problem är de olika tilläggstavlor som krävs för att informera om tidsbegränsningar och andra regler för parkering, tillåten resp. otillåten trafik m.m. Felaktiga vägmärken och svårbegripliga tilläggstavlor är tyvärr alltför vanliga. På kursen redovisar vi därför vanliga felutmärkningar och diskuterar problemet att skapa begripliga tilläggstavlor. Vi går också att igenom frågor som rätt storlek och färgsättning på vägmärken, hur olika vägmärken får kombineras och märkas ut samt går igenom och diskutera ett antal rättsfall som har betydelse för kommunerna.