Kurser i trafikplanering, trafikreglering och parkering

Trafikkurs.se arrangerar kurser för dig som behöver kunskap om kommunala trafikfrågor. Kurserna vänder sig både till dig som är anställd i en kommun och till dig som arbetar med kommunala trafikfrågor som konsult eller statligt anställd.
Vår nya handbok "Utmärkt utmärkning" hittar du genom att klicka här.

nyheter

Ny dom om parkeringsövervakning på tomtmark
En ny dom från Svea Hovrätt visar på vikten av tydliga avtal mellan den som anlitas för parkeringsövervakningen och markägaren när det gäller kontrollavgift enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Det företag som hade anlitats för övervakningen förlorade målet, dels för att de inte visste vilket område man hade övervakning i när kontrollavgiften utfärdades, dels att de i domstolsprocessen åberopade ett tilläggsavtal som inte gällde vid rapporteringstillfället. Du kan läsa hela domen om du klickar här
Publicerat 2020-04-20

P-böterna är ett hot mot rättssamhället
En debattartikel med denna provocerande rubrik publicerades på Brännpunkt i Svenska Dagbladet söndagen den 5 april. Artikelförfattare är Boel Flodgren, professor i Handelsrätt vid Lunds universitet och tidigare rektor där samt Niclas Arvidsson, docent i civilrätt vid samma universitet. Boel Flodgren har som forskare granskat det rättssystem som gäller inom parkeringslagstiftningen och bland annat jämfört det svenska systemet med det i grannländerna. Artikeln innebär hård kritik av de regler som gäller för de som fått en felparkeringsavgift på gatumark men i ännu högre grad av de privata p-bolagens verksamhet på tomtmark. Slutsatsen i artikeln är att det nu är hög tid att Sverige ser över sin parkeringslagstiftning och anpassar sig till moderna rättssäkerhetskrav som man redan gjort i våra nordiska grannländer. Du kan läsa hela artikeln genom att klicka här.
 Publicerat 2020-04-07

Alla vårens kurser flyttade till efter sommaren
Också kurserna "Vägmärken användning" som planerats i Malmö i maj och de båda PRH-kurserna som planerats i Stockholm i juni är flyttade till efter sommaren. Se vidare repektive kurssida! 
Publicerat 2020-04-01

Kurserna ”Lokala trafikföreskrifter” och ”Vägmärkens användning” i april senarelagda
Coronaviruset innebär att vi inte kan genomföra de planerade kurserna ”Lokala trafikföreskrifter” i Göteborg den 22-23 april och ”Vägmärkens användning” i Stockholm den 28-29 april. Det finns ju för närvarande inga säkra uppgifter om hur snabbt virusspridningen kommer att klinga av, men vi hoppas att kursverksamheten åter kan komma igång efter sommaren. Vi har därför beslutat att senarelägga kursen ”Lokala trafikföreskrifter” i Göteborg till tisdag-onsdag den 25-26 augusti och kursen ”Vägmärkens användning” i Stockholm till onsdag-torsdag den 26-27 augusti. Se vidare info på kurssidan! 
Publicerat 2020-03-17

Högsta Domstolen behandlar överklaganden om felparkering
Det är sällsynt att överklaganden av felparkeringsavgifter når ända upp till Högsta Domstolen. Men nu ligger tre likartade fall där för prövning, alla tre handlar om utländska förare som knappat in sina registreringsnummer på parkeringsautomaten, betalat och fått en parkeringsbiljett. Men på grund av att länder använder annan standard för registreringsnumren än Sverige har p-vakten inte kunnat godkänna parkeringsbiljetten. Du kan läsa om ett av fallen genom att klicka här
Intressant är att alla tre fallen har behandlats av Svea Hovrätt, men att hovrätten trots fallens likartade karaktär frikänt i två fall men fällt i det tredje. Detta troligtvis på grund av att olika avdelningar inom hovrätten dömt i de tre fallen. Du kan läsa de tre hovrättsdomarna genom att klicka här: Dom 1, Dom2, Dom3Du kan också här läsa vad professor Boel Flodgren anser om brister i det svenska parkeringssystemet.
Frågan är om förare ska kunna fällas för felparkering om de betalat sin p-avgift och fått vad de tror är en giltig p-biljett? Vad Högsta Domstolen kommer till i sin prövning är därför av stor betydelse för p-övervakningen både på gatumark och tomtmark. Högsta Domstolen väntas komma med sitt avgörande i slutet av april. 
Nytt samtal med HD ger besked att domstolens avgörande kommer att avgöras under september.
Publicerat 2020-03-01 Rev 2020-05-15

Transportstyrelsen säger nej till Stockholms cykelregler
 Den 20 februari fattade Transportstyrelsen beslut i striden om det ska vara tillåtet med cykling mot enkelriktning.  Stockholms kommun hade under 2018 och 2019 fattat beslut om enkelriktning på ett stort antal gator i centrala Stockholm men med undantag för cykel. Beslutet överklagades och ärendet har alltså nu slutligt avgjorts av Transportstyrelsen. 
Beslutet innebär att Stockholm nu måste upphäva de lokala trafikföreskrifterna som cykelreglerna berör och ändra utmärkningen. Totalt handlar det om 357 föreskrifter. Alternativet för Stockholm för att skapa gena betingelser för cyklisterna är då att använda märke C3 ”Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II” på motsvarande sätt som många andra kommuner gjort för att underlätta för cyklister med genare förbindelser och undvikande av onödiga omvägar.
Intressant i Transportstyrelsens beslut är att man överhuvudtaget inte alls berör frågan om trafiksäkerheten.  Man berör heller inte varför den reglering man nu underkänner i Sverige kan vara tillåten och anses trafiksäker i ett stort antal europeiska länder.  Du kan läsa hela Transportstyrelsens beslut genom att klicka här.  
Publicerat 2020-02-23

Nytt domstolsbeslut om PRH-tillstånd
Kammarrätten fattade den 10 oktober 2019 beslut i ett mål som innebär att man avslog en ansökan om PRH-tillstånd för en 8-årig pojke. Pojken har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar som påverkar hans psykiska förmåga. Fysiskt kan han förflytta sig, men på grund av sina funktionsnedsättningar har han ett tillsynsbehov. 
Inledningsvis avslog Trafiknämnden i Göteborg ansökan om PRH-tillståndet. Beslutet överklagades då till Länsstyrelsen som också avslog överklagandet liksom Transportstyrelsen dit det gick vidare.
Ansökan överklagades då till Förvaltningsrätten som i motsats till tidigare instanser biföll överklagandet med motivering att begreppet rörelsehinder även måste omfatta hinder på grund av psykisk funktionsnedsättning. Ärendet överklagades då vidare av Trafiknämnden till Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom och fastställde alltså Trafiknämndens ursprungliga beslut. Det beslutet överklagades i sin tur till Högsta förvaltningsdomstolen som i beslut den 12 februari i år beslöt att inte bevilja prövningstillstånd. 
Rättsprocessen är en god illustration till vilken uppsjö av jurister och domstolar som numera kan involveras för att avgöra en enda ansökan om PRH-tillstånd. Läs mer om processen genom att klicka här
Publicerat 2020-02-17

Rekordlågt antal omkomna i trafiken 2019
Enligt Trafikverkets preliminära siffror omkom 223 personer i trafiken förra året. Detta är en historiskt låg siffra. Dödstalen har i stort sett halverats sedan är 2007. Minst lika anmärkningsvärd är den dramatiska minskningen av antalet omkomna på det gatu- och vägnät som kommunerna har ansvaret för. De första åren efter millennieskiftet omkom där 130-140 personer varje år. Resultatet för 2019 på det gatu- och vägnätet var endast 35 omkomna. Klicka här för att läsa hela artikeln!
Publicerat 2020-02-11

Boka hotell när du går på kurs i Stockholm
Du som väljer att gå på någon av våra kurser i Stockholm kan nu boka rum på Sjöfartshotellet till ett förmånligt pris. Sjöfartshotellet ligger nära Slussens tunnebanestation på kort gångavstånd från vår kurslokal på Saturnus Konferens. Priset för ett enkelrum ligger på 1440 - 1470 kronor per natt inklusive moms, enstaka undantag kan förekomma. För ett dubbelrum betalar du 200 kronor extra. För att få rabatten ska koden D000045503 anges vid bokningen. Info om hotellet hittar du här.   
Publicerat 2020-02-03

Lokala trafikföreskrifter

Vilken myndighet som får bestämma vad om trafik-föreskrifter är omgärdat av ett omfattande regelsystem. Vem som är väghållare och var vägen ligger avgör vem som får fatta beslut, hur trafikföreskrifterna måste utformas och hur de kan överklagas.

Grundkursen är en tvådagarskurs som är avsedd för dig som nyligen börjat arbeta med trafikföreskrifter, till exempel som kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd. Kursen omfattar en genomgång av den lagstiftning som ligger till grund för utforming av trafik-föreskrifter, ärendehanteringen från ansökan till beslut samt också övningsuppgifter om utformning av trafikföreskrifter. 

Påbyggnadskursen omfattar numera två dagar, men där är kravet att man ska ha arbetat med lokala trafikföreskrifter i minst ett år. Kursen ägnas både åt sådana förberedda sakområden som vi från tidigare kurser vet är problematiska för handläggarna och problemställningar som deltarna mött på hemmaplan och som de vill ha belysta på kursen. I kursen ingår också en övningsuppgift där exempel på trafikföreskrifter redovisas och diskuteras. 

Flyttning av fordon

Beslut om flyttning av fordon är en grannlaga arbetsuppgift, som kan innebära svåra överväganden. Handläggningen måste vila på̊ strikt författningsenlig grund, men den kräver också sunt förnuft och gott omdöme. Kursen tar upp vilka författningar som gäller när ett fordon behöver flyttas samt vilken arbetsgång som gäller under olika förutsättningar. I kursen tar vi upp de nya regler om bilmålvakter som började gälla sommaren 2014. Kursen tar  också upp olika rättsfall, bland annat den dom i Högsta Domstolen som kom iden 23 november 2018.  Vi arrangerar normalt 1-2 kurser om flyttning av fordon per år.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkering-stillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. 
I första hand vänder sig den kursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Påbyggnadskursen omfattar liksom grundkursen en dag, men där är kravet att man ska ha arbetat med PRH i minst ett år. Deltagarna där förutsätts att inför kursen bidra med egna problemställningar som de mött på hemmaplan. Syftet är att även kunna utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Vägmärkens användning

Vägmärken är det viktigaste verktyget för att informera trafikanterna om vilka regler som gäller i trafiken. Den som har ansvaret för en kommuns vägmärken måste därför ha kunskaper om de juridiska regler som gäller för tillämpningen av respektive vägmärke men också ansvara för att vägmärken och deras tilläggstavlor blir begripliga för den vanliga trafikanten. En utmärkning som inte förstås av trafikanterna är en misslyckad utmärkning. Ett särskilt problem är de olika tilläggstavlor som krävs för att informera om tidsbegränsningar och andra regler för parkering, tillåten resp. otillåten trafik m.m. Felaktiga vägmärken och svårbegripliga tilläggstavlor är tyvärr alltför vanliga. På kursen redovisar vi därför vanliga felutmärkningar och diskuterar problemet att skapa begripliga tilläggstavlor. Vi går också att igenom frågor som rätt storlek och färgsättning på vägmärken, hur olika vägmärken får kombineras och märkas ut samt går igenom och diskutera ett antal rättsfall som har betydelse för kommunerna.