Kurser i trafikplanering, trafikreglering och parkering

Trafikkurs.se arrangerar kurser för dig som behöver kunskap om kommunala trafikfrågor. Kurserna vänder sig både till dig som är anställd i en kommun och till dig som arbetar med kommunala trafikfrågor som konsult eller statligt anställd.
 

"Utmärkt utmärkning" Vår handbok hittar du genom att klicka här.
Rabatterat hotell Info om hotell i Stockholm hittar du här

nyheter

Intressant dansk dom om annullerad felparkeringsavgift
Kan en bilist som matat in fel registringsnummer för sitt fordon vid parkering slippa felparkeringsavgift? Ja, är svaret enligt Höjesteret, dvs. Danmarks Högsta domstol. Där avgjordes den 18 juni ett mål där en bilist parkerat på en gata i Köpenhamn, betalat via en elektronisk parkeringsautomat, men missat en bokstav i fordonets registreringsnummer. Bilisten fick ett kvitto på sin betalning och trodde att allt var ok, men fick ändå en felparkeringsavgift. 
Höjesteret konstaterar i sitt domslut att det är dokumenterat att bilisten har betalat för parkeringen och att avgiften kommit kommunen till del.  Även om han knappat in ett felaktigt registreringsnummer fanns i det aktuella fallet inget annat fordon som hade detta registreringsnummer i det danska fordonsregistret och någon risk för missbruk fanns därmed inte. Under dessa omständigheter fann domstolen att gällande lagstiftning inte ger Köpenhamns kommun rätt att vidhålla felparkeringsavgiften, även om parkeringsvakten i kontrollsituationen inte kunde se om bilisten hade betalt parkeringen. 
Som en dansk läsövning kan du läsa hela domen genom att klicka här. Särskilt intressant är att Sveriges Högsta Domstol ska fatta avgörande i tre likartade fall nu i september, se nedanstående nyhet publicerad 2020-03 01.  
 Publicerat 2020-07-22

Låt inte p-avgifterna fungera som extra inkomst
Är det rimligt att kommunerna både har makt att bestämma p-avgifter och felparkeringsavgifter, att anställa ett valfritt antal p-vakter och sedan kassera in hela intäkten till kommunens egna budget? Det frågar sig Jan Söderström i en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet söndagen den 28 juni. Det problem han pekar på är att särskilt storstäderna börjat tänja på lagstiftningens gränser hur avgifterna får användas. En lösning som föreslås är att omvandla avgifterna till en statlig skatt. Du hittar hela artikeln genom att klicka här
Publicerat 2020-07-11

Ny dom om parkeringsövervakning på tomtmark
En ny dom från Svea Hovrätt visar på vikten av tydliga avtal mellan den som anlitas för parkeringsövervakningen och markägaren när det gäller kontrollavgift enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Det företag som hade anlitats för övervakningen förlorade målet, dels för att de inte visste vilket område man hade övervakning i när kontrollavgiften utfärdades, dels att de i domstolsprocessen åberopade ett tilläggsavtal som inte gällde vid rapporteringstillfället. Du kan läsa hela domen om du klickar här
Publicerat 2020-04-20

P-böterna är ett hot mot rättssamhället
En debattartikel med denna provocerande rubrik publicerades på Brännpunkt i Svenska Dagbladet söndagen den 5 april. Artikelförfattare är Boel Flodgren, professor i Handelsrätt vid Lunds universitet och tidigare rektor där samt Niclas Arvidsson, docent i civilrätt vid samma universitet. Boel Flodgren har som forskare granskat det rättssystem som gäller inom parkeringslagstiftningen och bland annat jämfört det svenska systemet med det i grannländerna. Artikeln innebär hård kritik av de regler som gäller för de som fått en felparkeringsavgift på gatumark men i ännu högre grad av de privata p-bolagens verksamhet på tomtmark. Slutsatsen i artikeln är att det nu är hög tid att Sverige ser över sin parkeringslagstiftning och anpassar sig till moderna rättssäkerhetskrav som man redan gjort i våra nordiska grannländer. Du kan läsa hela artikeln genom att klicka här.
 Publicerat 2020-04-07

Högsta Domstolen behandlar överklaganden om felparkering
Det är sällsynt att överklaganden av felparkeringsavgifter når ända upp till Högsta Domstolen. Men nu ligger tre likartade fall där för prövning, alla tre handlar om utländska förare som knappat in sina registreringsnummer på parkeringsautomaten, betalat och fått en parkeringsbiljett. Men på grund av att länder använder annan standard för registreringsnumren än Sverige har p-vakten inte kunnat godkänna parkeringsbiljetten. Du kan läsa om ett av fallen genom att klicka här
Intressant är att alla tre fallen har behandlats av Svea Hovrätt, men att hovrätten trots fallens likartade karaktär frikänt i två fall men fällt i det tredje. Detta troligtvis på grund av att olika avdelningar inom hovrätten dömt i de tre fallen. Du kan läsa de tre hovrättsdomarna genom att klicka här: Dom 1, Dom2, Dom3Du kan också här läsa vad professor Boel Flodgren anser om brister i det svenska parkeringssystemet.
Frågan är om förare ska kunna fällas för felparkering om de betalat sin p-avgift och fått vad de tror är en giltig p-biljett? Vad Högsta Domstolen kommer till i sin prövning är därför av stor betydelse för p-övervakningen både på gatumark och tomtmark. Högsta Domstolen väntas komma med sitt avgörande i slutet av april. 
Nytt samtal med HD ger besked att domstolens avgörande kommer att avgöras under september.
Publicerat 2020-03-01 Rev 2020-05-15

Lokala trafikföreskrifter

Vilken myndighet som får bestämma vad om trafik-föreskrifter är omgärdat av ett omfattande regelsystem. Vem som är väghållare och var vägen ligger avgör vem som får fatta beslut, hur trafikföreskrifterna måste utformas och hur de kan överklagas.

Grundkursen är en tvådagarskurs som är avsedd för dig som nyligen börjat arbeta med trafikföreskrifter, till exempel som kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd. Kursen omfattar en genomgång av den lagstiftning som ligger till grund för utforming av trafik-föreskrifter, ärendehanteringen från ansökan till beslut samt också övningsuppgifter om utformning av trafikföreskrifter. 

Påbyggnadskursen omfattar numera två dagar, men där är kravet att man ska ha arbetat med lokala trafikföreskrifter i minst ett år. Kursen ägnas både åt sådana förberedda sakområden som vi från tidigare kurser vet är problematiska för handläggarna och problemställningar som deltarna mött på hemmaplan och som de vill ha belysta på kursen. I kursen ingår också en övningsuppgift där exempel på trafikföreskrifter redovisas och diskuteras. 

Flyttning av fordon

Beslut om flyttning av fordon är en grannlaga arbetsuppgift, som kan innebära svåra överväganden. Handläggningen måste vila på̊ strikt författningsenlig grund, men den kräver också sunt förnuft och gott omdöme. Kursen tar upp vilka författningar som gäller när ett fordon behöver flyttas samt vilken arbetsgång som gäller under olika förutsättningar. I kursen tar vi upp de nya regler om bilmålvakter som började gälla sommaren 2014. Kursen tar  också upp olika rättsfall, bland annat den dom i Högsta Domstolen som kom iden 23 november 2018.  Vi arrangerar normalt 1-2 kurser om flyttning av fordon per år.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkering-stillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. 
I första hand vänder sig den kursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Påbyggnadskursen omfattar liksom grundkursen en dag, men där är kravet att man ska ha arbetat med PRH i minst ett år. Deltagarna där förutsätts att inför kursen bidra med egna problemställningar som de mött på hemmaplan. Syftet är att även kunna utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Vägmärkens användning

Vägmärken är det viktigaste verktyget för att informera trafikanterna om vilka regler som gäller i trafiken. Den som har ansvaret för en kommuns vägmärken måste därför ha kunskaper om de juridiska regler som gäller för tillämpningen av respektive vägmärke men också ansvara för att vägmärken och deras tilläggstavlor blir begripliga för den vanliga trafikanten. En utmärkning som inte förstås av trafikanterna är en misslyckad utmärkning. Ett särskilt problem är de olika tilläggstavlor som krävs för att informera om tidsbegränsningar och andra regler för parkering, tillåten resp. otillåten trafik m.m. Felaktiga vägmärken och svårbegripliga tilläggstavlor är tyvärr alltför vanliga. På kursen redovisar vi därför vanliga felutmärkningar och diskuterar problemet att skapa begripliga tilläggstavlor. Vi går också att igenom frågor som rätt storlek och färgsättning på vägmärken, hur olika vägmärken får kombineras och märkas ut samt går igenom och diskutera ett antal rättsfall som har betydelse för kommunerna.