Kurser i trafikplanering, trafikreglering och parkering

Trafikkurs.se arrangerar kurser för dig som behöver kunskap om kommunala trafikfrågor. Kurserna vänder sig både till dig som är anställd i en kommun och till dig som arbetar med kommunala trafikfrågor som konsult eller statligt anställd.
 

Vår handbok ”Utmärkt utmärkning. Handbok för vägmärkens användning” är en "bibel" för alla i kommunen som har ansvar för att vägmärkena används på ett juridiskt oantastligt sätt. Du kan köpa den senaste uppdaterade versionen i form av en pdf som skickas för nedladdning. Du kommer till beställning genom att klicka här
 

Övernattning bokas av kursdeltagarna själva. Två hotell som ligger inom kort gångavstånd från vår kurslokal är Scandic Sjöfartshotellet och Hilton Slussen. Det bästa är att jämföra var det är billigast eftersom priserna varierar mycket. För bokning av rum på Scandic Sjöfartshotellet kan du ringa 08-517 349 00 eller gå in på deras hemsida genom att klicka här. För bokning på Hilton Slussen ringer du enklast 08-517 353 00.

nyheter

Nekas få ut p-vakts personuppgifter - sprider uppgifter på nätet
En man har begärt att få ut alla personuppgifter om en p-vakt i Karlstads kommun. Han samlar in uppgifter om parkeringsvakter och säljer sedan informationen på sociala medier. Mot bakgrund av detta anser kammarrätten att det finns en risk för att parkeringsvakterna eller deras närstående kan utsättas för våld om uppgifterna lämnas ut. Ett utlämnande skulle även strida mot dataskyddsförordningen och hans begäran har alltså avslagits. Du kan läsa mer om fallet genom att klicka här.
Publicerat 2024-05-15

Citypark fällt för oskälig kontrollavgift
När bilägaren betalade parkeringsavgiften angavs felaktigt ett bindestreck i registreringsnumret på grund av ett tekniskt fel med parkeringsautomaten. Tingsrätten konstaterar att det i den situationen skulle vara uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift eftersom felregistreringen legat utanför bilägarens kontroll. Du hittar hela domen genom att klicka här
Publicerat 2024-05-02

Europark fällt för felaktig utmärkning
Hovrätten över Skåne och Blekinge har nyligen avkunnat en dom i mål som gäller Europarks utmärkning av parkeringsbestämmelser på kvartersmark reglerad via LKOP. Utmärkningen vid infarten som ärendet gäller framgår av bilden.  Europark har genom hela rättsprocessen gjort gällande att parkeringsvillkoren, oavsett om de följer vägmärkesförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter, ändå är tydliga. Tingsrätten accepterade denna villfarelse och dömde i Europarks favör. Ärendet överklagades till Hovrätten som konstaterar att denna skyltning inte utförts i enlighet med vägmärkesförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter och därmed uppfylls heller inte kravet på tydlighet enligt LKOP och någon kontrollavgift kan därför inte tas ut. Du hittar våra kommentarer till domen genom att klicka här och hela domen genom att klicka här.
Publicerat 2024-04-20

Vittne ljög om översnöat vägmärke - döms till fängelse för mened
En kvinna döms för mened efter att i ett vittnesförhör ha ljugit om att vägskyltar var täckta med snö. Trots att det rörde sig om en hastighetsöverträdelse – där penningböter dömdes ut – straffas kvinnan nu med fängelse för menedsbrottet. ”Mened är ett så allvarligt brott att fängelse ska väljas som påföljd om inte mycket starka skäl talar för en annan påföljd”, skrev tingsrätten i den dom som nu fastställs av hovrätten. Du hittar hovrättens dom genom att klicka här.
Publicerat 2024-04-17

Förare av A-traktorer nästa alltid vållande vid trafikolyckor
Folksam har nyligen genomfört en enkätstudie bland drygt 1200 föräldrar med ungdomar som kör A-traktor. Resultatet visar en stor skillnad mellan vad föräldrar tror är den vanligaste trafikolyckan, hur olyckorna sker, samt vem som oftast är vållande. Studien visar att föräldrarna är oroliga för andra trafikanters beteende, samtidigt som skadestatistik visar att föraren av A-traktorer i 90 procent av olycksfallen är vållande. Du hittar pressmeddelandet från Folksam genom att klicka här och hela studien genom att klicka här
Publicerat 2024-04-16

Hur ska en laddplats regleras?
Lagstiftningen om hur en laddplats kan regleras har tidigare varit otydlig. Transportstyrelsen gör nu bedömningen att en laddplats  kan regleras med tidsbegränsning, avgift och andra villkor på samma sätt som andra parkeringsplatser. Däremot blir det liksom tidigare inte möjligt att föreskriva att användning av laddplatsen endast får ske under pågående laddning, se felaktig reglering! Förslaget ingår i den utredning om vilka förenklingar i regelverken som behövs för att snabba på vägtrafikens elektrifiering som Transportstyrelsen nu överlämnat till regeringen. Klicka här för att läsa vår korta sammanfattning som är viktig för dig som är trafikingenjör.  Hela utredningen hittar du genom att klicka här.
Publicerat 2024-04-06

Cyklister mest drabbade trafikantgruppen i tätortstrafiken år 2023
Den preliminära siffran för 2023 visar att totalt 232 personer omkom i trafiken på statliga, kommunala och enskilda vägar. 16 var cyklister av totalt 48 omkomna på det gatunät där kommunerna är väghållare. Fotgängarna kommer tätt efter med 14 omkomna personer. Klicka här för att läsa hela analysen av antalet omkomna i trafikolyckor år 2023.
Publicerat 2024-03-22

Nästan varannan svensk har svårt att förstå parkeringsskyltar
En ny undersökning från Easypark visar att fyra av tio svenskar uppger att de har problem att förstå parkeringsskyltar. Bara var tionde svarar att de aldrig har några problem att förstå innebörden. Nästan var tredje menar också att felläsningen i flera fall lett till felparkeringsavgifter. Du kan läsa hela Easyparks pressmeddelande genom att klicka här.
Publicerat 2024-02-20 

....men Stockholm har invigt en 900 meter lång cykelgata!

I november invigdes en 900 meter lång cykelgata på Surbrunnsgatan i centrala Stockholm. Surbrunnsgatan är utpekad som ett av stadens huvudcykelstråk i den långsiktiga cykelplan som staden följer. Du kan läsa Trafiknämndens hela genomförandebeslut genom att klicka här

Publicerat 2024-02-20 

Det blir inga cykelgator i Göteborg!
År 2020 införde Transportstyrelsen möjligheten för kommunerna att reglera gator som cykelgator. Göteborg har gjort en utredning kring lämpligheten att tillämpa denna reglering på några gator i staden. Arbetet är nu klart och man har landat i slutsatsen att för närvarande inte införa regleringen "cykelgata" på någon gata i Göteborg. Motiven bakom beslutet finns beskrivna i rapporten Vägledning för cykelgator i Göteborg. Rapporten innehåller en gedigen redovisning hur cykeltrafiken prioriteras inte bara i Göteborg utan också i andra städer i Sverige, i Danmark, Nederländerna, Finland, Norge och Tyskland. Hela rapporten kan du ladda ner genom att klicka här.  

Publicerat 2023-12-04

Hur lång behöver kontrolltiden vara vid parkeringsövervakning?
Det finns ingen i lagen fastställd minsta kontrolltid för att avgöra om ett fordon är parkerat, men en allmän uppfattning är den ska vara minst fem minuter. Som Svea hovrätt konstaterat i en dom är en minuts kontrolltid definitivt otillräckligt för att utfärda en p-anmärkning. Trots hovrättsdomen 2023-04-28 fortsätter vissa privata p-bolag att utfärda p-anmärkningar även efter en minuts kontrolltid. Om det senaste fallet kan du läsa om du klickar här
Publicerat 2023-12-06

Förslag om gemensamt PRH-tillstånd i hela EU
EU-kommissionen har föreslagit att det införs ett gemensamt PRH-tillstånd som ger innehavarna samma rättigheter som gäller i det EU-land som innehavaren besöker. Det gemensamma tillståndet ska ersätta det nationella tillståndet och det ska gälla i hela EU. Samtidigt förslår Kommissionen att det införs ett standardiserat EU-intyg för personer med funktionsnedsättning som ska ge innehavarna samma förmånliga villkor för privata och offentliga tjänster i hela EU. Båda förslagen kommer nu att diskuteras i Europaparlamentet och rådet. När förslagen sedan antagits har Sverige liksom andra medlemsländer 18 månader på sig att införa dem i den nationella lagstiftningen. Du kan läsa mer om förslagen genom att klicka här
Publicerat 2023-12-04 

Olåst bil med nyckeln i stals – ägaren slipper betala felparkeringsavgifter
En kvinna som gjort det sannolikt att hennes bil stulits från henne slipper betala tre felparkeringsavgifter som utfärdats för bilen. Det beslutade hovrätten och fastställde därmed Solna tingsrätts beslut utan ytterligare kommentarer. Att bilen lämnats olåst med nyckeln i påverkar inte domstolarnas bedömning. Du hittar hela tingsrättens avgörande genom att klicka här
Publicerat 2023-11-10 

Cykelrapporter från Uppsala och Uleåborg
Rune Karlberg som ingår i Cykelfrämjandets styrelse har i två rapporter sammanställt sina erfarenheter från cykling i Uppsala respektive Uleåborg. Rapporterna ger hans personliga reflexioner om de olika lösningar de både städerna valt för cykeltrafiken. Du kan ladda ner rapporten om Uppsala genom att klicka här och rapporten om Uleåborg genom att klicka här
Publicerat 2023-10-28 

Nu är den felaktiga versionen av handboken "Flyttning av fordon" rättad!
Släng alla gamla nedladdningar av handboken "Flyttning av fordon", de innehåller juridiska felaktigheter som kan leda fel! Nu kan du istället äntligen ladda ner en rättad version inklusive de aktuella blanketterna direkt från nätet genom att klicka här.
Beslut om att flytta fordon kan innebära svåra överväganden. Flyttning av fordon ska följa lagar och förordningar, men ska också baseras på sunt förnuft och gott omdöme. Men det är ändå lätt att det blir fel - se nedanstående nyhet "JO kritiserar kommuner för fordonsflyttning"! 
Handboken "Flyttning av fordon" baseras på de typfall som kan utgöra grund för flyttning. Den innehåller även rättsfall inom området, den visar hur miljöbalken respektive plan- och bygglagen kan vara tillämpliga vid flyttning av fordon samt innhåller också användbara blanketter för nedladdning.  Handboken gavs ut första gången i augusti 1993. Den nu föreliggande upplagan är uppdaterad med ändringsföreskrifterna 2022:1231 (LFF) samt 2022:1527 (FFF). 
Publicerat 2023-10-28 

Har en gågata en körbana?
I september förra året utfärdades en parkeringsanmärkning för ett fordon som parkeras inom tio meter från en korsande gågatas närmaste ytterkant. P-anmärkningen bestreds av bilens ägare, men Polisen lämnade bestridandet utan bifall. Han gick då vidare till tingsrätten som gav honom rätt, eftersom tingsrätten inte ansåg att en gågata inte har en körbana. Polisen överklagade tingsrättens beslut till hovrätten – som nu ändrat tingsrättens avgörande. Hovrätten anser att en gågata har en körbana, eftersom det i vissa fall förekommer fordonstrafik på en gågata. Hovrätten öppnar dock för att en prövning av frågan i HD. Du kan läsa hela domen genom att klicka här
Publicerat 2023-10-17

Ytterligare en intressant dom om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
En färsk dom från kammarrätten i Göteborg ger en utökad tolkning av vilka funktionshinder en person ska ha för att beviljas PRH-tillstånd. De flesta tidigare domslut har varit ensidigt fokuserade på personens  gångförmåga. Det aktuella ärendet handlar om en person som har starkt nedsatt gångförmåga men måste då använda rullator eller kryckkäpp. Kvinnans nedsatta rörelseförmåga innebär dock att hon inte klarar att lyfta rullatorn in- och ur bilen. Både kommunen, Länsstyrelsen, Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten har avslagit hennes ansökan, men Kammarrätten i Göteborg gör en vidare tolkning av lagstiftningen och beviljar alltså henne parkeringstillstånd.  Du kan läsa hela kammarrättsdomen här. Kommunen kommer enligt uppgift att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen men det återstår att se om en sådan prövning kommer att beviljas.
Publicerat 2023-09-20

Uppseendeväckande beslut från Transportstyrelsen
I början av juni fattade Transportstyrelsen ett beslut som tog nästan tre år för myndigheten att avgöra. Fallet handlar om rätten för en kommun att använda parkeringsavgifter. Enhetschefen samt verksjuristen har beslutat avslå överklagandet medan alla tre sakkunniga utredare har velat tillstyrka det. Beslutet visar att man inom Transportstyrelsen är djupt oenig om vilka krav som gäller för att dokumentera parkeringens beläggningsgrad inom ett visst område i samband med ett överklagande. Beslutet innebär att det inom våra kurser blir en öppen fråga att diskutera hur parkeringsavgifter får tillämpas i kommunerna. Du kan klicka här för att läsa hela beslutet och här för att läsa utredarnas avvikande mening.
Publicerat 2023-09-20 

Utökad möjlighet för långa fordonståg 
Från och med den 31 augusti får Trafikverket och kommunerna möjlighet att genom LTF tillåta fordonståg på upp till 34,5 meter på utpekade vägar. Väghållarna kan komma att behöva märka ut de vägar och gator där dessa fordon får föras. För ändamålet införs ett nytt vägmärke, F31a, färdväg för långa fordonståg.    
Det är Transportstyrelsen som har till uppgift att ge föreskrifter och allmänna råd om storlek på vägmärken, textstorlek, var de ska sättas upp samt också föreskrifter och allmänna råd om lokala trafikföreskrifter. Transportstyrelsen har nu remitterat ett förslag på sådana föreskrifter och allmänna råd till åtta utvalda kommuner, polismyndigheten och fem organisationer. Du hittar förslaget i sin helhet samt konsekvensutredningen genom att klicka här
Publicerat 2023-08-29  Rev 2023-03-14

JO kritiserar kommuner för fordonsflyttning
Justitieombudsmannen (JO) har i två färska beslut riktat kritik mot Trafiknämnden i Göteborg respektive Tekniska nämnden i Tanum för att ha flyttat och skrotat bilar utan att det fanns rättsliga förutsättningar för det. Den utförliga analys som JO gjort av ärendena visar att det förekommit allvarliga brister i handläggningen, i värdering av fordonsvrak, i hanteringen av överklagande och i dokumentationen av den egendom som fanns i en bil. JO konstaterar att rutinerna för hur fordonsflyttningen sköts behöver ses över både i Göteborg och Tanum. Du hittar Göteborgsbeslutet genom att klicka här och Tanumsbeslutet genom att klicka här
Publicerat 2023-03-15

Ny rapport om förebyggande av högersvängsolyckor
Cykelfrämjandet redovisar i en ny rapport hur högersvängsolyckor kan förebyggas. Syftet med rapporten är att uppmärksamma konflikten mellan cyklister och tunga motorfordon vid högersväng och på så sätt höja trafiksäkerheten. Rapporten redovisar en kartläggning av högersvängsproblematiken i Sverige och föreslår åtgärder för säkra fordon, utformning av infrastrukturen och säkert beteende hos lastbilsförare och cyklister. Du hittar hela rapporten genom att klicka här
Publicerat 2023-02-28

Ny studie om cykeltrafikregler och utformning
I en ny studie analyseras sådana situationer där det är oklart vilka väjningsregler som gäller för cyklister och bilister och om den fysiska utformningen stödjer eller motverkar reglerna. I studien listat ett antal förslag på förändringar i lagar och förordningar som på ett bättre sätt skulle förtydliga reglerna för bilisterna och på det sättet förbättra framkomligheten och säkerheten för cyklisterna. Men den kanske viktigaste slutsatsen i studien är att väghållarna ofta inte är tillräckligt uppmärksamma på eller har kunskap om hur trafikregler och byggnadsteknisk utformning och gestaltning hänger ihop för att på ett naturligt sätt understödja gällande trafikregler. Du kan ladda ner hela rapporten genom att klicka här
Publicerat 2023-01-24

Lokala trafikföreskrifter måste skrivas juridiskt rätt
Lokala trafikföreskrifter måste skrivas på ett juridiskt helt oantastligt sätt. Risken är annars att en bilist som t.ex. brutit mot en hastighetsbegränsning blir frikänd om den lokala trafikföreskriften innehåller ett smärre formfel. En färsk dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge har frikänt en fordonsförare från fortkörningsböter på grund av att fel bemyndigande använts vid beslut om lokala trafikföreskrifter, detta trots att polisens lasermätning visade att föraren kört 45km/tim där hastigheten var 30 km/tim. Du kan läsa hela domen och dess bakgrund genom att klicka här
Publicerat 2023-01-05

Hur höga bör p-avgifterna vara?
En färsk studie som gjorts av Jonas Eliasson och Maria Börjesson, båda välkända professorer inom transportforskningen, visar på intressanta resultat av hur höga p-avgifterna bör vara i olika områden. Ett tydligt resultat är att p-avgifter i rena villaområden resulterar i en stor välfärdsförlust även om man inte räknar in investeringskostnader och kostnader för övervakning. I citykärnor där efterfrågan på p-platser är hög sätts avgifterna däremot oftast för lågt. Du kan läsa en svensk sammanfattning av studien genom att klicka här. Hela studien som publicerats i en internationell facktidskrift hittar du genom att klicka här.
Publicerat 2022-11-08

Lokala trafikföreskrifter

Vilken myndighet som får bestämma vad om trafik-föreskrifter är omgärdat av ett omfattande regelsystem. Vem som är väghållare och var vägen ligger avgör vem som får fatta beslut, hur trafikföreskrifterna måste utformas och hur de kan överklagas.

Grundkursen är en tvådagarskurs som är avsedd för dig som nyligen börjat arbeta med trafikföreskrifter, till exempel som kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd. Kursen omfattar en genomgång av den lagstiftning som ligger till grund för utforming av trafik-föreskrifter, ärendehanteringen från ansökan till beslut samt också övningsuppgifter om utformning av trafikföreskrifter. 

Nytt är vårt seminarium för erfarna trafikingenjörer som omfattar en träff från lunch till lunch. Seminariet ersätter den tidigare påbyggnadskursen. På seminariet får du tillfälle att med lärare och kollegor diskutera de problem som du mött på hemmaplan. Syftet är att även kunna utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning. Deltagarna ska därför före kursstart skicka in egna problemställningar som de mött i sitt arbete på hemmaplan och som de vill ha belysta på seminariet. 

Flyttning av fordon

Beslut om flyttning av fordon är en grannlaga arbetsuppgift, som kan innebära svåra överväganden. Handläggningen måste vila på̊ strikt författningsenlig grund, men den kräver också sunt förnuft och gott omdöme. Kursen tar upp vilka författningar som gäller när ett fordon behöver flyttas samt vilken arbetsgång som gäller under olika förutsättningar. I kursen tar vi upp de nya regler om bilmålvakter som började gälla sommaren 2014. Kursen tar  också upp olika rättsfall, bland annat den dom i Högsta Domstolen som kom iden 23 november 2018.  Vi arrangerar normalt 1-2 kurser om flyttning av fordon per år.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkering-stillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. 
I första hand vänder sig den kursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Vårt seminarium för erfarna handläggare går från lunch till lunch men där bör man ska ha arbetat med PRH i minst ett år. Deltagarna förutsätts att inför kursen bidra med egna problemställningar som de mött på hemmaplan. Syftet är att även kunna utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Vägmärkens användning

Vägmärken är det viktigaste verktyget för att informera trafikanterna om vilka regler som gäller i trafiken. Den som har ansvaret för en kommuns vägmärken måste därför ha kunskaper om de juridiska regler som gäller för tillämpningen av respektive vägmärke men också ansvara för att vägmärken och deras tilläggstavlor blir begripliga för den vanliga trafikanten. En utmärkning som inte förstås av trafikanterna är en misslyckad utmärkning. Ett särskilt problem är de olika tilläggstavlor som krävs för att informera om tidsbegränsningar och andra regler för parkering, tillåten resp. otillåten trafik m.m. Felaktiga vägmärken och svårbegripliga tilläggstavlor är tyvärr alltför vanliga. På kursen redovisar vi därför vanliga felutmärkningar och diskuterar problemet att skapa begripliga tilläggstavlor. Vi går också att igenom frågor som rätt storlek och färgsättning på vägmärken, hur olika vägmärken får kombineras och märkas ut samt går igenom och diskutera ett antal rättsfall som har betydelse för kommunerna.   

Nytt är vårt seminarium för erfarna trafikingenjörer som omfattar en träff från lunch till lunch. Seminariet ersätter den tidigare påbyggnadskursen. På seminariet får du tillfälle att med lärare och kollegor diskutera de problem som du mött på hemmaplan. Syftet är att även kunna utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning. Deltagarna ska därför före kursstart skicka in egna problemställningar som de mött i sitt arbete på hemmaplan och som de vill ha belysta på seminariet.