Kurser i trafikplanering, trafikreglering och parkering

Trafikkurs.se arrangerar kurser för dig som behöver kunskap om kommunala trafikfrågor. Kurserna vänder sig både till dig som är anställd i en kommun och till dig som arbetar med kommunala trafikfrågor som konsult eller statligt anställd.
 

"Utmärkt utmärkning" Vår handbok hittar du genom att klicka här.
Rabatterat hotell Info om hotell i Stockholm hittar du här

nyheter

Grundkurs om parkeringstillstånd för rörelsehindrade torsdagen 20 maj
Vi hoppas att smittläget nu succesivt ska förbättras och planerar därför att genomföra en grundkurs PRH torsdagen den 20 maj i Stockholm. Info om kursen och länk till anmälan hittar du på kurssidan. Vi följer smittläget och om vi i mitten på april bedömer det som fortfarande alltför allvarligt kommer vi att skjuta på kursen till i slutet av augusti. 
Våra kurslokaler är självklart "coronasäkrade" enligt folkhälsomyndighetens direktiv - stort avstånd mellan borden etc. - och några smittade har vi trots deltagarnas resor från hemkommunen inte kunnat notera vid de kurser vi genomförde i höstas. Våra kurser bygger i stor utsträckning på att deltagarna träffas och får tillfälle att lyssna och diskutera de olika frågorna med lärare och kollegor samt att skapa nätverk. Vår erfarenhet är att deltagare på distans som sitter vid sin dator hemma får betydligt sämre utbyte av kurserna, sådana möjligheter ger vi enbart i undantagsfall vid våra endagskurser. 
Publicerat 2021-02-15

Möjlighet att reservera p-platser för bilpooler dröjer
Det är sedan länge ett önskemål från många kommuner att kunna reservera p-platser på allmän platsmark för bilpooler. Regeringen tillsatte därför en utredning i augusti 2018 som i april 2020 lämnade ett väl genomarbetat förslag hur bilpooler skulle kunna genomföras. Utredningen fick namnet ”Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon”. Med stöd av utländska erfarenheter bedömde man att de föreslagna åtgärderna skulle bidra till ökad användning av bilpooler och man föreslog att samtliga förslag skulle träda i kraft den 1 januari 2021. Så har tyvärr inte skett. Utredningen ligger för närvarande för beredning på Infrastrukturdepartementet som avser att skicka ut utredningen på remiss. Departementet kan dock för närvarande inte ange när detta kommer att ske. Genom att klicka här kan du ladda ner hela utredningen. 
Publicerat 2021-01-26

Vem får reglera trafiken på enskilda vägar?
Många har upplevt att det är lite snårigt att hålla reda på vilka möjligheter vägföreningar m.fl. har – och inte har – att reglera trafiken på sina vägar. Vi har därför gjort en enkel vägledning som visar vilka regler som gäller, dvs. vad vägföreningen själv får bestämma om och vad som kommunen respektive länstyrelsen beslutar om. Du kan ladda ner vår vägledning genom att klicka här
Ny version publicerad 2020-12-21 Äldre version publicerad 2020-12-14

Nu kan kommunerna införa cykelgator
Från och med den 1 december kan kommunerna reglera gator på ett nytt sätt som kallas cykelgata. Regleringen är i första hand tänkt att användas på lokalgator i städers centrala delar där trafiken består av en stor andel cyklister och där det inte finns plats att bygga cykelbanor eller cykelfält. På en cykelgata är maxhastigheten 30 km/h. Motorfordon måsta anpassa hastigheten efter cyklisterna. När man kör in på en cykelgata har man väjningsplikt mot alla fordon på cykelgatan. Två nya vägmärken har skapats, ett för cykelgata, E33, och ett för cykelgata upphör, E34. Klicka här för att läsa om vilka tillägg som införts i Trafikförordningen. 
Den kommun som planerar att införa en cykelgata kan hämta information om förutsättningarna i rapporten ”Cykelgator – en studie av cykelgatans förutsättningar i den svenska trafikmiljön”. Klicka här för att läsa hela rapporten.  
Publicerat 2020-11-30

Vilka har rätt att överklaga lokala trafikföreskrifter?
Flera Länsstyrelser har i överklagningsärenden sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft tolkat den som att enskilda inte har rätt att överklaga lokala trafikföreskrifter. Länsstyrelserna har i sina avgörande ansett att de lokala trafikföreskrifterna varit så kallade normbeslut och att den nya förvaltningslagen innebär att enbart polisen och Trafikverket har rätt att överklaga sådana beslut. Den tolkningen har hittills inte accepterats av de fall som gått vidare till Transportstyrelsen, till exempel vad som framgår i Transportstyrelsens beslut i ärende TSV 2020-1381, se sammanfattning av beslutet nedan. Du hittar hela Transportstyrelsens beslut genom att klicka här.
 XX har överklagat Länsstyrelsens i Stockholms län beslut att avvisa ett överklagande av Stockholms kommun om lokala trafikföreskrifter enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Länsstyrelsen hänvisade till den nya förvaltningslagen (2017:90) och att föreskrifter (normbeslut) normalt inte får överklagas varför endast de som uttryckligen nämns i lagen, Polisen och de statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga kommunens beslut. Transportstyrelsen, konstaterar att bestämmelserna i förvaltningslagen är subsidiära till annan lagstiftning och att det framgår av bland annat förarbetena till lagen om nämnder för vissa trafikfrågor att avsikten har varit att enskilda ska kunna överklaga normbeslut. Transportstyrelsen, som finner att XX får anses vara berörd av länsstyrelsens beslut, upphäver beslutet och återförvisar ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.
Publicerat 2020-11-25

Nya kraftigt differentierade felparkeringsavgifter i Tyskland
 Tyskland har nyligen infört helt nya böter och straffavgifter vid olika trafikförseelser. Tyskland har i motsats till Sverige nationellt gällande felparkeringsavgifter, enskilda kommuner har alltså inget inflytande över beloppens storlek. För en svensk trafikingenjör i en kommun är särskilt de nya felparkeringsavgifterna av intresse och kanske också uppseendeväckande. Generellt är felparkeringsavgifterna betydligt lägre än i Sverige och dessutom kraftigt differentierade beroende på förseelsens allvar. Principen är att ju längre en felparkering varat desto högre blir felparkeringsavgiften och samma gäller att avgiften blir högre om felparkeringen bedöms ha orsakat en risk eller en olycka. Vi har översatt de tyska avgifterna till svenska, du hittar dem genom att klicka här. För dem som klarar tyska språket hittar originalet genom att klicka här
Den tyska modellen med stor differentiering av avgifterna skapar sannolikt betydligt större acceptans för parkeringsövervakningen hos allmänheten än den svenska modellen med samma straff oberoende hur förseelsens allvar. Om det är någon kommun som skulle vilja pröva den tyska modellen finns idag inget som hindrar detta i den nuvarande lagstiftningen.  
Publicerat 2020-11-06

Lastbilschaufför fälld för våld mot p-vakt
En lastbilschaufför har fällts för att ha slagit och kränkt två kvinnliga parkeringsvakter. Mannen hade blivit väldigt ilsken när p-vakten påtalat för honom att han inte fick stanna sin lastbil på den aktuella platsen då det rådde stoppförbud. P-vaktens berättelse fick stöd av en kollega samt ett vittnes uppgifter. Tingsrätten fann det styrkt att mannen slagit kvinnan över bröstet. Mannen dömdes för våld mot tjänsteman till villkorlig dom förenat med 40 dagsböter om 160 kronor.
Domen överklagades till Svea hovrätt. Till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten det utrett att mannen också tagit tag i den andra vakten och skrikit till henne att ta bort den parkeringsbot hon precis satt fast på vindrutan till hans bil. Mannen dömdes av hovrätten för dels våld mot tjänsteman, dels för förgripelse mot tjänsteman. Straffet skärptes därför till villkorlig dom förenad med 50 timmars samhällstjänst. Du kan läsa mer om fallet och hela domen här
Publicerat 2020-10-26

Bilist friad från fortkörning för att skylten var skymd
 Svea Hovrätt har frikänt en person från fortkörning i Bjursås utanför Falun för att en 50-skylt var skymd. Enligt åklagaren hade han kört 79 km/tim men friades för att skylten skymdes av sly, buskar och växter. Klicka här så kan du läsa allt om domen. 
Publicerat 2020-10-20

Lokala trafikföreskrifter

Vilken myndighet som får bestämma vad om trafik-föreskrifter är omgärdat av ett omfattande regelsystem. Vem som är väghållare och var vägen ligger avgör vem som får fatta beslut, hur trafikföreskrifterna måste utformas och hur de kan överklagas.

Grundkursen är en tvådagarskurs som är avsedd för dig som nyligen börjat arbeta med trafikföreskrifter, till exempel som kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd. Kursen omfattar en genomgång av den lagstiftning som ligger till grund för utforming av trafik-föreskrifter, ärendehanteringen från ansökan till beslut samt också övningsuppgifter om utformning av trafikföreskrifter. 

Påbyggnadskursen omfattar numera två dagar, men där är kravet att man ska ha arbetat med lokala trafikföreskrifter i minst ett år. Kursen ägnas både åt sådana förberedda sakområden som vi från tidigare kurser vet är problematiska för handläggarna och problemställningar som deltarna mött på hemmaplan och som de vill ha belysta på kursen. I kursen ingår också en övningsuppgift där exempel på trafikföreskrifter redovisas och diskuteras. 

Flyttning av fordon

Beslut om flyttning av fordon är en grannlaga arbetsuppgift, som kan innebära svåra överväganden. Handläggningen måste vila på̊ strikt författningsenlig grund, men den kräver också sunt förnuft och gott omdöme. Kursen tar upp vilka författningar som gäller när ett fordon behöver flyttas samt vilken arbetsgång som gäller under olika förutsättningar. I kursen tar vi upp de nya regler om bilmålvakter som började gälla sommaren 2014. Kursen tar  också upp olika rättsfall, bland annat den dom i Högsta Domstolen som kom iden 23 november 2018.  Vi arrangerar normalt 1-2 kurser om flyttning av fordon per år.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkering-stillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. 
I första hand vänder sig den kursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Påbyggnadskursen omfattar liksom grundkursen en dag, men där är kravet att man ska ha arbetat med PRH i minst ett år. Deltagarna där förutsätts att inför kursen bidra med egna problemställningar som de mött på hemmaplan. Syftet är att även kunna utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Vägmärkens användning

Vägmärken är det viktigaste verktyget för att informera trafikanterna om vilka regler som gäller i trafiken. Den som har ansvaret för en kommuns vägmärken måste därför ha kunskaper om de juridiska regler som gäller för tillämpningen av respektive vägmärke men också ansvara för att vägmärken och deras tilläggstavlor blir begripliga för den vanliga trafikanten. En utmärkning som inte förstås av trafikanterna är en misslyckad utmärkning. Ett särskilt problem är de olika tilläggstavlor som krävs för att informera om tidsbegränsningar och andra regler för parkering, tillåten resp. otillåten trafik m.m. Felaktiga vägmärken och svårbegripliga tilläggstavlor är tyvärr alltför vanliga. På kursen redovisar vi därför vanliga felutmärkningar och diskuterar problemet att skapa begripliga tilläggstavlor. Vi går också att igenom frågor som rätt storlek och färgsättning på vägmärken, hur olika vägmärken får kombineras och märkas ut samt går igenom och diskutera ett antal rättsfall som har betydelse för kommunerna.