Kurser i trafikplanering, trafikreglering och parkering

Trafikkurs.se arrangerar kurser för dig som behöver kunskap om kommunala trafikfrågor. Kurserna vänder sig både till dig som är anställd i en kommun och till dig som arbetar med kommunala trafikfrågor som konsult eller statligt anställd.
 

Vår nya handbok ”Utmärkt utmärkning. Handbok för vägmärkens användning” är en "bibel" för alla i kommunen som har ansvar för att vägmärkena används på ett juridiskt oantastligt sätt. Du kan köpa den senaste uppdaterade versionen i form av en pdf som skickas för nedladdning. Du kommer till beställning genom att klicka här
 

Övernattning bokas av kursdeltagarna själva. Två hotell som ligger inom kort gångavstånd från vår kurslokal är Scandic Sjöfartshotellet och Hilton Slussen. Det bästa är att jämföra var det är billigast eftersom priserna varierar mycket. För bokning av rum på Scandic Sjöfartshotellet kan du ringa 08-517 349 00 eller gå in på deras hemsida genom att klicka här. För bokning på Hilton Slussen ringer du enklast 08-517 353 00.

nyheter

Bristande p-övervakning ger kvinna rätt i hovrätten
En kvinna som parkerat bilen på en parkering utanför en matbutik har vunnit i både tingsrätten och hovrätten mot Parkeringsservice Svenska AB. På platsen är avgiftsfri parkering med inställd parkeringsskiva tillåten under två timmar, se bild! Eftersom fordonet bara kontrollerades under en minut är det inte visat att fordonet stod där under längre tid. Både tingsrätten och hovrätten har därför ansett det oskäligt att ta ut en kontrollavgift. Du kan läsa hela domen genom att klicka här
Publicerat 2023-05-03 

Nu kan du anmäla dig till höstens kurser!
Kursen ”Flyttning av fordon” som äger rum den 4 oktober har blivit högaktuell, se nedanstående nyhet som visar att både stora och små kommuner kan göra fel eftersom juridiken kring fordonsflyttning är snårig. Kursen upprepas bara en gång per år, så se till att du anmäler dig om du har behov att öka dina kunskaper om alla regler som gäller vid fordonsflyttning!
En ny grundkurs om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) äger rum tisdagen den 14 november. Det stora intresset för vårt PRH-seminarium för erfarna handläggare gör att vi också arangerar ett sådant onsdagen den 15 november. 
Grundkursen om Lokala trafikföreskrifter den 12–13 juni är fullbokad. Du kan ställa dig på kölistan om någon skulle få förhinder. En ytterligare grundkurs  arrangeras den 28-29 november. En ny påbyggnadskurs om lokala trafikföreskrifter planeras först våren 2024. 
Kursen ”Vägmärkens användning” den 23–24 maj är nu fullbokad men du kan ställa dig på kölistan om någon skulle tvingas att avboka sin plats. En ny sådan kurs arrageras den 21-22 november. 
Du hittar all info om kurserna på respektive kurssida liksom självklart också anmälningslänkar!
Publicerat 2023-04-26 Uppdaterad 2023-05-22

JO kritiserar kommuner för fordonsflyttning
Justitieombudsmannen (JO) har i två färska beslut riktat kritik mot Trafiknämnden i Göteborg respektive Tekniska nämnden i Tanum för att ha flyttat och skrotat bilar utan att det fanns rättsliga förutsättningar för det. Den utförliga analys som JO gjort av ärendena visar att det förekommit allvarliga brister i handläggningen, i värdering av fordonsvrak, i hanteringen av överklagande och i dokumentationen av den egendom som fanns i en bil. JO konstaterar att rutinerna för hur fordonsflyttningen sköts behöver ses över både i Göteborg och Tanum. Du hittar Göteborgsbeslutet genom att klicka här och Tanumsbeslutet genom att klicka här
Publicerat 2023-03-15

Ny rapport om förebyggande av högersvängsolyckor
Cykelfrämjandet redovisar i en ny rapport hur högersvängsolyckor kan förebyggas. Syftet med rapporten är att uppmärksamma konflikten mellan cyklister och tunga motorfordon vid högersväng och på så sätt höja trafiksäkerheten. Rapporten redovisar en kartläggning av högersvängsproblematiken i Sverige och föreslår åtgärder för säkra fordon, utformning av infrastrukturen och säkert beteende hos lastbilsförare och cyklister. Du hittar hela rapporten genom att klicka här
Publicerat 2023-02-28

Ny studie om cykeltrafikregler och utformning
I en ny studie analyseras sådana situationer där det är oklart vilka väjningsregler som gäller för cyklister och bilister och om den fysiska utformningen stödjer eller motverkar reglerna. I studien listat ett antal förslag på förändringar i lagar och förordningar som på ett bättre sätt skulle förtydliga reglerna för bilisterna och på det sättet förbättra framkomligheten och säkerheten för cyklisterna. Men den kanske viktigaste slutsatsen i studien är att väghållarna ofta inte är tillräckligt uppmärksamma på eller har kunskap om hur trafikregler och byggnadsteknisk utformning och gestaltning hänger ihop för att på ett naturligt sätt understödja gällande trafikregler. Du kan ladda ner hela rapporten genom att klicka här
Publicerat 2023-01-24

Lokala trafikföreskrifter måste skrivas juridiskt rätt
Lokala trafikföreskrifter måste skrivas på ett juridiskt helt oantastligt sätt. Risken är annars att en bilist som t.ex. brutit mot en hastighetsbegränsning blir frikänd om den lokala trafikföreskriften innehåller ett smärre formfel. En färsk dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge har frikänt en fordonsförare från fortkörningsböter på grund av att fel bemyndigande använts vid beslut om lokala trafikföreskrifter, detta trots att polisens lasermätning visade att föraren kört 45km/tim där hastigheten var 30 km/tim. Du kan läsa hela domen och dess bakgrund genom att klicka här
Publicerat 2023-01-05

Regeringsuppdrag att utreda ansvaret för undantag för tunga och breda fordon
Idag har kommunerna ansvaret för att bevilja undantag när en större transport behöver undantag från de bestämmelser som finns för fordonens maximala mått, längd och vikt. Regeringen har nu gett Trafikverket i uppdrag att utreda om denna uppgift helt eller delvis i stället skulle kunna skötas av Trafikverket. Syftet är att kartlägga möjliga förenklingar av ärendehantering och regelverk. Uppdraget ska redovisas senast den 17 juni 2024. Synpunkter ska inhämtas bland annat från ett antal kommuner. Du kan läsa om hela uppdraget genom att klicka här
Publicerat 2023-01-04

Bättre möjligheter för kommunerna att flytta fordon
Den 1 januari 2023 träder den sedan länge efterfrågade ändringen av lagen om flyttning av fordon i vissa fall i kraft. För kommunerna innebär det bättre möjligheter att flytta fordon. För det första innebär ändringarna att den som vid flyttningstillfället är antecknad i vägtrafikregistret som ägare också är ägare till det flyttade fordonet. För det andra att förvaringstiden för flyttade fordon med okänd ägare kortas från tre till en månad. För det tredje definieras fordonsrelaterade skulder inte bara som förfallna felparkeringsavgifter utan samtliga fordonsrelaterade skulder. Hur ett eventuellt överskott vid försäljning av ett flyttad fordon ska hanteras blir också bättre definierat. 
Som en följd av lagändringen har också förordningen ändrats. Där finns också inkluderat att flyttningsgrunderna också gäller för fordon som fått kontrollavgifter för felparkering, dvs står uppställda på tomtmark. Tyvärr är ikraftträdandet av den flyttningsgrunden framflyttad till 1 januari 2024 eftersom Transportstyrelsen anses behöva den tiden för nödvändig IT-utveckling. Ändringarna i lagen (2022:1231) om flyttning av fordon i vissa fall hittar du genom att klicka här. Ändringarna i förordningen (2022:1527) om flyttning av fordon i vissa fall genom att klicka här
Publicerat 2022-12-01

Hur höga bör p-avgifterna vara?
En färsk studie som gjorts av Jonas Eliasson och Maria Börjesson, båda välkända professorer inom transportforskningen, visar på intressanta resultat av hur höga p-avgifterna bör vara i olika områden. Ett tydligt resultat är att p-avgifter i rena villaområden resulterar i en stor välfärdsförlust även om man inte räknar in investeringskostnader och kostnader för övervakning. I citykärnor där efterfrågan på p-platser är hög sätts avgifterna däremot oftast för lågt. Du kan läsa en svensk sammanfattning av studien genom att klicka här. Hela studien som publicerats i en internationell facktidskrift hittar du genom att klicka här.
Publicerat 2022-11-08

Rapport om färgade beläggningar 
Transportøkonomisk institutt i Oslo har publicerat en sammanfattande rapport om användningen av färgade beläggningar på cykelbanor och kollektivtrafikkörfält. I rapporten redovisas effekter på trafiksäkerhet, framkomlighet och trygghet men också bland annat erfarenheter av olika färger och material samt konsekvenser på kostnader för drift och underhåll. Användningen av färgade beläggningar redovisas för åtta europeiska länder samt USA, Canada, Australien och Nya Zeeland. Du kan ladda ner hela rapporten genom att klicka här.  
Publicerat 2022-10-16

Oklart om möjligheter att flytta felparkerade elsparkcyklar på torg och i parker
Trots den ändring i trafikförordningen som träder i kraft den 1 september om utökade möjligheter att flytta felparkerade elsparkcyklar saknas det verktyg för snabb flyttning av slarvigt uppställda elsparkcyklar på andra platser än gång- och cykelbanor. Det gäller främst parker och planteringar samt vissa torg och motsvarande ytor där slarvigt parkerade elsparkcyklar är ett minst lika stort bekymmer för många kommuner. Vi har i ett mejl till näringsdepartementet föreslagit några smärre ändringar i förordningen för att ge kommunerna bättre möjligheter att komma till rätta med problemen. I sitt svar har dock näringsdepartementet meddelat att regeringen inte har några planer på att göra några ändringar i förordningen. Du kan läsa om vårt förslag och svaret vi fått i mejlväxlingen med departementet genom att klicka här. Också den här frågan kommer givetvis att diskuteras vid vår kurs ”Flyttning av fordon ” den 4 oktober. 
Publicerat 2022-08-20

Utökad möjlighet att flytta elsparkcyklar
Regeringen har nu beslutat att elsparkcyklar inte längre ska kunna parkera på gång- och cykelbanor, annat än i ett cykelställ eller på en annan särskild uppställningsplats. Det innebär att kommunerna (och polisen) får möjlighet att omedelbart kunna flytta felparkerade elsparkcyklar genom följande tillägg i 3 kap. 48 § trafikförordningen (1998:1276): 
En cykel utan tramp- eller vevanordning, som har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 watt och som inte är självbalanserande, får dock inte parkeras på en gång- eller cykelbana annat än på en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar.
Ändringen i trafikförordningen träder i kraft den 1 september 2022. Flyttningen av elsparkcyklar blir möjlig genom att 2 § 4 e) förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall blir tillämplig. Där stadgas att ett fordon får flyttas om det är uppställt i på en gång-eller cykelbana eller cykelfält där det är parkeringsförbud. Tillämpningen av den nya föreskriften vid flyttningen av elsparkcyklar kommer närmare att diskuteras vid vår kurs "Flyttning av fordon" den 4 oktober.
Publicerat 2022-06-20

Ny intressant dom om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
En färsk dom från kammarrätten i Jönköping ger en delvis ny tolkning av vilka funktionshinder en person ska ha för att beviljas PRH-tillstånd. Tidigare domslut har varit ensidigt fokuserade på att personens rörelsehinder enbart ska avse gångförmågan. Det aktuella ärendet handlar om en person som helt saknar förmåga att förflytta sig på egen hand till följd av sin psykiska funktionsnedsättning och sin beroendeproblematik, men har full fysisk gångförmåga. Både kommunen, Länsstyrelsen, Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten har avslagit personens ansökan, men Kammarrätten i Jönköping gör en vidare tolkning av lagstiftningen och beviljar alltså personen parkeringstillstånd. Domen har inte överklagats.  Du kan läsa hela domen här.
Publicerat 2022-04-27

Lokala trafikföreskrifter

Vilken myndighet som får bestämma vad om trafik-föreskrifter är omgärdat av ett omfattande regelsystem. Vem som är väghållare och var vägen ligger avgör vem som får fatta beslut, hur trafikföreskrifterna måste utformas och hur de kan överklagas.

Grundkursen är en tvådagarskurs som är avsedd för dig som nyligen börjat arbeta med trafikföreskrifter, till exempel som kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd. Kursen omfattar en genomgång av den lagstiftning som ligger till grund för utforming av trafik-föreskrifter, ärendehanteringen från ansökan till beslut samt också övningsuppgifter om utformning av trafikföreskrifter. 

Påbyggnadskursen omfattar numera två dagar, men där är kravet att man ska ha arbetat med lokala trafikföreskrifter i minst ett år. Kursen ägnas både åt sådana förberedda sakområden som vi från tidigare kurser vet är problematiska för handläggarna och problemställningar som deltarna mött på hemmaplan och som de vill ha belysta på kursen. I kursen ingår också en övningsuppgift där exempel på trafikföreskrifter redovisas och diskuteras. 

Flyttning av fordon

Beslut om flyttning av fordon är en grannlaga arbetsuppgift, som kan innebära svåra överväganden. Handläggningen måste vila på̊ strikt författningsenlig grund, men den kräver också sunt förnuft och gott omdöme. Kursen tar upp vilka författningar som gäller när ett fordon behöver flyttas samt vilken arbetsgång som gäller under olika förutsättningar. I kursen tar vi upp de nya regler om bilmålvakter som började gälla sommaren 2014. Kursen tar  också upp olika rättsfall, bland annat den dom i Högsta Domstolen som kom iden 23 november 2018.  Vi arrangerar normalt 1-2 kurser om flyttning av fordon per år.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkering-stillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. 
I första hand vänder sig den kursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Påbyggnadskursen omfattar liksom grundkursen en dag, men där är kravet att man ska ha arbetat med PRH i minst ett år. Deltagarna där förutsätts att inför kursen bidra med egna problemställningar som de mött på hemmaplan. Syftet är att även kunna utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Vägmärkens användning

Vägmärken är det viktigaste verktyget för att informera trafikanterna om vilka regler som gäller i trafiken. Den som har ansvaret för en kommuns vägmärken måste därför ha kunskaper om de juridiska regler som gäller för tillämpningen av respektive vägmärke men också ansvara för att vägmärken och deras tilläggstavlor blir begripliga för den vanliga trafikanten. En utmärkning som inte förstås av trafikanterna är en misslyckad utmärkning. Ett särskilt problem är de olika tilläggstavlor som krävs för att informera om tidsbegränsningar och andra regler för parkering, tillåten resp. otillåten trafik m.m. Felaktiga vägmärken och svårbegripliga tilläggstavlor är tyvärr alltför vanliga. På kursen redovisar vi därför vanliga felutmärkningar och diskuterar problemet att skapa begripliga tilläggstavlor. Vi går också att igenom frågor som rätt storlek och färgsättning på vägmärken, hur olika vägmärken får kombineras och märkas ut samt går igenom och diskutera ett antal rättsfall som har betydelse för kommunerna.