Kurser i trafikplanering, trafikreglering och parkering

Trafikkurs.se arrangerar kurser för dig som behöver kunskap om kommunala trafikfrågor. Kurserna vänder sig både till dig som är anställd i en kommun och till dig som arbetar med kommunala trafikfrågor som konsult eller statligt anställd.

nyheter

Handboken om vägmärken användning är klar – nu kan du också anmäla dig till en kurs i Göteborg!
Arbetet med den handbok om vägmärkens användning som pågått under mer än ett år är nu klart. Du hittar den färdiga handboken nedan i form av en e-bok som är fritt tillgänglig för nedladdning. Handboken innehåller en sammanställning av regler och erfarenheter för användning av vägmärken i den trafikmiljö som kommunerna ansvarar för. Någon sådan handledning för vägmärkenas användning har tidigare inte funnits i sammanställd form. Handboken har fått namnet ”Utmärkt utmärkning – handbok om vägmärkens användning” och kan ses som en fortsättning på boken ”Utmärkta föreskrifter – en handbok om lokala trafikföreskrifter”. Handboken omfattar inte lokaliseringsmärken eftersom dessa kräver en egen handbok och samma gäller för vägmärken i samband med vägarbeten. 
Handboken kommer att utgöra underlag för den kurs om vägmärkens användning som kommer att arrangeras av oss. Kursen blir en tvådagarskurs där vi fokuserar på betydelsen av rätt använda och uppsatta vägmärken liksom på att de vägmärken och tilläggstavlor kombineras så att budskapet blir begripligt. Mer info finns på kurssidan! Vill du vara säker på att komma med på någon av de första kurserna ska du anmäla dig redan nu! Den första kursen kommer att gå i Stockholm tisdag-onsdag den 28-29 april, den andra kursen i Malmö den 12-13 maj och den tredje i Göteborg den 18-19 augusti. Kursavgiften är 8 500 kronor + moms. Länkar till anmälan hittar du på kurssidan!
Publicerat 2019-12-25    Rev 2020-01-16

Transportstyrelsen tvingar Stockholm att slopa p-avgifterna på 193 gator i Hägersten
I ett beslut som Transportstyrelsen fattade den 26 augusti tvingas nu staden slopa parkeringsavgifterna på 193 gator i stadsdelen Hägersten i södra Stockholm. Parkeringsavgifterna infördes i början av år 2018 på samtliga gator i området med avgifter om 5 kronor per timme under vardagar kl. 7-19. Bebyggelsen i Hägersten består till helt övervägande del av småhusbebyggelse där det normalt aldrig förekommer några parkeringsproblem. Beslutet överklagades därför av en privatperson på samma grunder som parkeringsavgifterna i Bromma hade överklagats. Ärendet har nu slussats via Länsstyrelsen – som avslog överklagandet – till Transportstyrelsen, som gav den klagande rätt. 
I sin bedömning konstaterar Transportstyrelsen bland annat att 

kommunen behöver på ett tydligare sätt visa att det föreligger ett behov för regleringen på de aktuella gatorna i Hägersten ……..De strategier, planer och annat underlag som kommunen skickat in till Transportstyrelsen kan därför inte anses visa att det föreligger behov av lokala trafikföreskrifter om avgiftsplikt för parkering av fordom för trafikens ordnande”.

I sitt beslut gör också Transportstyrelsen en utförlig analys av vem som har rätt att överklaga ett beslut om lokala trafikföreskrifter. Kort sammanfattat konstaterar man att den klagande berörs av avgiftsbesluten i egenskap av kommuninnevånare ”och har därmed har ”ett berättigat intresse att få dessa särskilda trafikregler prövade”.   
Konsekvenserna för kommunerna  av detta rättsfall kommer givetvis att redovisas och diskuteras vid kursen "Parkering - policy och juridik" den 29 oktober. 
Du hittar hela Transportstyrelsens beslut genom att klicka här
Publicerat 2019-08-27 
 

Nya föreskrifter om vägmärken trädde i kraft 1 augusti 2019
Transportstyrelsens har nu publicerat nya "Föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar". 
Motivet för de nya föreskrifterna är att regeringen genomfört ändringar i vägmärkesförordningen (2007:90), infört nya vägmärken och andra anordningar samt att det blir en ny struktur och namn på vissa vägmärken och andra anordningar. Detta medförde att Transportstyrelsens föreskrifter var i behov av ändring så de överensstämmer med förordningen.
Föreskrifterna ersätter fyra föreskrifter;
·     Trafiksäkerhetsverkets regler (TSVFS 1984:32) om utmärkning enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
·     Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (TSVFS 1989:116) om bomanläggningar i plankorsningar
·     Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar
·     Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:272) om storlekar på vägmärken och andra anordningar
De nya föreskrifterna trädde ikraft den 1 augusti 2019. Vägmärken och andra anordningar enligt äldre bestämmelser som till storlek eller utformning som inte stämmer med den nya författningen får användas tills vidare, dock längst till utgången av år 2030. 
Den nya handbok om vägmärkens användning som vi nu utarbetar med visst stöd från Skyltfonden kommer att bygga på de nya föreskrifterna och allmänna råden. Handboken beräknas vara klar senare under hösten. Se vidare info om handboken i tidigare nyhet på denna hemsida!
De nya föreskrifterna och allmänna råden (TSFS 2019:74) hittar du genom att klicka här.
Om du också vill ta del konsekvensutredningen, remissammanställningen m.m. klickar du på här.
Publicerat 2019-08-21 

Aktuella kurser

Den 28-29 april blir det premiär för vår efterlängtade kurs "Vägmärkens användning". Den första kursen kommer att gå i Stockholm, en andra i Malmö och en tredje i Göteborg. Fler kurstillfällen kan komma senare under året om intresset är stort. Målet med kursen är både att ge deltagarna rätt kunskaper för att minska antalet felaktiga utmärkningar och att skapa mer begripliga utmärkningar för trafikanterna.

Nästa grundkurs "Parkeringstillstånd för rörelsehindrade" arrangeras i Stockholm den 10 juni.  Våra påbyggnadskurser om PRH-handläggning har haft mycket nöjda deltagare.  Nästa påbyggnadskurs arrangeras onsdagen den 22 januari i Stockholm och den kursen är redan fullbokad. Datum för nästa kurs är den 9 juni, också den i Stockholm! Mer info om kurserna hittar du på kurssidan.

Nästa grundkurs om "Lokala trafikföreskrifter" äger rum i Göteborg den 22-23 april, därefter blir det ytterligare en grundkurs den 20-21 oktober i Stockholm. Nästa Påbyggnadskurs om handläggning av lokala trafikföreskrifter äger rum i Stockholm den 15-16 september.  Eftersom deltagarna hade önskat sig mer tid att fördjupa en del frågor samt hinna med en övningsuppgift omfatar kursen nu två dagar.

Kursen "Fordonsflyttning" går normalt bara en gång per år. Nästa kurstillfälle blir den 14 oktober, kursen äger rum i Stockholm. 

Lokala trafikföreskrifter

Vilken myndighet som får bestämma vad om trafik-föreskrifter är omgärdat av ett omfattande regelsystem. Vem som är väghållare och var vägen ligger avgör vem som får fatta beslut, hur trafikföreskrifterna måste utformas och hur de kan överklagas.

Grundkursen är en tvådagarskurs som är avsedd för dig som nyligen börjat arbeta med trafikföreskrifter, till exempel som kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd. Kursen omfattar en genomgång av den lagstiftning som ligger till grund för utforming av trafik-föreskrifter, ärendehanteringen från ansökan till beslut samt också övningsuppgifter om utformning av trafikföreskrifter. 

Påbyggnadskursen omfattar numera två dagar, men där är kravet att man ska ha arbetat med lokala trafikföreskrifter i minst ett år. Kursen ägnas både åt sådana förberedda sakområden som vi från tidigare kurser vet är problematiska för handläggarna och problemställningar som deltarna mött på hemmaplan och som de vill ha belysta på kursen. I kursen ingår också en övningsuppgift där exempel på trafikföreskrifter redovisas och diskuteras. 

Flyttning av fordon

Beslut om flyttning av fordon är en grannlaga arbetsuppgift, som kan innebära svåra överväganden. Handläggningen måste vila på̊ strikt författningsenlig grund, men den kräver också sunt förnuft och gott omdöme. Kursen tar upp vilka författningar som gäller när ett fordon behöver flyttas samt vilken arbetsgång som gäller under olika förutsättningar. I kursen tar vi upp de nya regler om bilmålvakter som började gälla sommaren 2014. Kursen tar  också upp olika rättsfall, bland annat den dom i Högsta Domstolen som kom iden 23 november 2018.  Vi arrangerar normalt 1-2 kurser om flyttning av fordon per år.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkering-stillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. 
I första hand vänder sig den kursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Påbyggnadskursen omfattar liksom grundkursen en dag, men där är kravet att man ska ha arbetat med PRH i minst ett år. Deltagarna där förutsätts att inför kursen bidra med egna problemställningar som de mött på hemmaplan. Syftet är att även kunna utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Vägmärkens användning

Vägmärken är det viktigaste verktyget för att informera trafikanterna om vilka regler som gäller i trafiken. Den som har ansvaret för en kommuns vägmärken måste därför ha kunskaper om de juridiska regler som gäller för tillämpningen av respektive vägmärke men också ansvara för att vägmärken och deras tilläggstavlor blir begripliga för den vanliga trafikanten. En utmärkning som inte förstås av trafikanterna är en misslyckad utmärkning. Ett särskilt problem är de olika tilläggstavlor som krävs för att informera om tidsbegränsningar och andra regler för parkering, tillåten resp. otillåten trafik m.m. Felaktiga vägmärken och svårbegripliga tilläggstavlor är tyvärr alltför vanliga. På kursen redovisar vi därför vanliga felutmärkningar och diskuterar problemet att skapa begripliga tilläggstavlor. Vi går också att igenom frågor som rätt storlek och färgsättning på vägmärken, hur olika vägmärken får kombineras och märkas ut samt går igenom och diskutera ett antal rättsfall som har betydelse för kommunerna.