Kurser i trafikplanering, trafikreglering och parkering

Trafikkurs.se arrangerar kurser för dig som behöver kunskap om kommunala trafikfrågor. Kurserna vänder sig både till dig som är anställd i en kommun och till dig som arbetar med kommunala trafikfrågor som konsult eller statligt anställd.
 

Vår nya handbok ”Utmärkt utmärkning. Handbok för vägmärkens användning” är en "bibel" för alla i kommunen som har ansvar för att vägmärkena används på ett juridiskt oantastligt sätt. Du kan köpa den senaste uppdaterade versionen i form av en pdf som skickas för nedladdning. Du kommer till beställning genom att klicka här
Om din kommun inte har råd att betala den äldre, nu delvis inaktuella upplagan av handboken som till en mindre del finansierades av Skyltfonden, kan du ladda ned den genom att klicka här


Rabatterat hotell Info om hotell i Stockholm hittar du här  
 

nyheter

Ny studie om kostnad för parkering och boendeparkering runt om i världen
Företaget Picodi.com har låtit undersöka parkeringsavgifterna i 48 stora städer runt om i världen. Det man tittat närmare på är dels kostnaden för att parkera en timme i de mest centrala delarna, dels årskostnaden för boendeparkering i samma område. Kostnaden redovisas i euro (1 euro = ca 10,30 kr).
Skillnaderna i avgifter för att parkera en timme är inte särskilt uppseendeväckande, de beror givetvis på städernas olika struktur men också på behovet att få omsättning på p-platserna. I London kan man behöva betala drygt 100 kronor per timme, vill man däremot hitta billigaste parkeringen ska man styra färden till Armeniens huvudstad Yerevan där timkostnaden är under 2 kronor. 
Det som sticker ut mest i undersökningen är i stället skillnaden i kostnad för boendeparkering. Det är uppenbart att synen på om man ska gynna de som bor i innerstaden med billig eller helt gratis parkering skiljer sig avsevärt mellan städerna. Stockholm är allra dyrast av med en årskostnad på 13 200 kronor i innerstaden. I Berlin, Bryssel och Aten tycker man tvärtom att de som är bosatta i motsvarande centrala delar inte ska behöva punga ut med mer än cirka en hundralapp per år. Och i Buenos Aires, Lissabon och Rom är tillståndet för boendeparkering gratis medan sådana tillstånd helt saknas i New York och Kiev. 
Du kommer till hela undersökningen genom att klicka här. Där hittar du också länkar till alla städernas hemsidor med uppgifter om olika regler och p-avgifter.
Publicerat 2022-01-15

Krav på nyanserad bedömning i parkeringsövervakning
En parkeringsvakt kan inte bara gå efter gammal praxis, det är också nödvändigt att göra en helhetsbedömning av varje enskilt fall. Det är slutsatsen av en färsk dom i Svea hovrätt. I det aktuella fallet handlar det om ett företag som på sin firmabil fick en kontrollavgiftsfaktura trots att bilen bara hade varit parkerad åtta minuter på en p-plats som föreskrev gratis parkering med parkeringsskiva i upp till två timmar. Problemet var inte att bilen saknat p-skiva, utan att man haft två p-skivor innanför vindrutan. Parkeringsbolaget hävdade att det framgår av praxis att man inte får använda mer än en p-skiva samtidigt. 
Tingsrätten konstaterade att de båda parkeringsskivorna pekade närmare 14.30 än något annat klockslag. Domstolen delade därför företagets uppfattning att det måste ha varit uppenbart för parkeringsvakten att det var denna tid som angetts som starttid för parkeringen. Eftersom firman på ett tydligt sätt angett när parkeringen påbörjades kunde man inte anses ha brutit mot parkeringsvillkoren. Parkeringsbolaget överklagade men Svea hovrätt har nu fastställt tingsrättens dom. Klicka här om du vill läsa hela domen!
Publicerat 2021-12-06

Malmö inför p-avgifter dygnet runt
Malmö stad har beslutat att införa p-avgifter dygnet runt inom fyra centrala delområden i staden där det är störst efterfrågan på p-platser. Inom dessa områden kommer taxan att vara uppdelad i en hög- och en lågtrafiktaxa där lågtrafiktaxan skall vara 2 kronor per timme. I två av dess områden kommer lågtrafiktaxan att gälla från klockan 22 på vardagar och klockan 16 övriga dagar, i de andra två områdena från klockan 18 alla dagar. Den nya taxan har succesivt införts under 2121. 
Tekniska nämnden har även fått i uppdrag att införa lågtrafiktaxa i samtliga övriga parkeringsavgiftsområden i staden under 2022. Om det där skulle finnas områden där det inte är någon brist på p-platser nattetid är det dock mycket tveksamt om en sådan nattaxa står i överensstämmelse med nuvarande lagstiftning, eftersom lagens syfte är att skapa balans mellan utbud och efterfrågan. Du kan läsa hela förvaltningens tjänsteskrivelse genom att klicka här
Publicerat 2021-11-17

Ny norsk rapport om cyklisters och fotgängares trafiksäkerhet
Norska ”Transportøkonomisk institutt” har nyligen publicerat en studie om cyklisters och fotgängares trafiksäkerhet. Rapporten ger många intressanta kunskaper om vad som behövs för att förbättra dessa trafikanters säkerhet. En slutsats är att det är viktigt att inte bara titta på olyckor där bilar varit inblandade utan också få in skaderapporter från sjukhus för att få ett mer fruktbart säkerhetsarbete. Du hittar hela rapporten genom att klicka här
Publicerat 2021-11-16

Stockholms trafikkontor utreder möjlighet att skapa mer flexibla parkeringsregler
Trafikkontoret i Stockholm stad har startat en utredning om så kallade dynamiska servicetider i Stockholm. Dynamiska servicetider innebär att man vill skapa mer flexibla parkeringsregler genom att tillåta parkering när man ändå inte avser att städa gatan eller göra några andra väghållningsåtgärder. Bakgrunden är EU-projektet ASAP (Awakening sleeping assets project) där ett delprojekt är att identifiera outnyttjad plats i stadens offentliga rum på grund av statiska servicetider. Målet är att undersöka om dynamisk användning av servicetider kan möjliggöra en effektivare användning av gatorna. Utredningen omfattar bland annat att ta fram förslag på hur lokala trafikföreskrifter kan utformas och märkas ut enligt gällande lagstiftning, att ta fram ett förslag på utmärkning samt att undersöka juridiska möjligheter och hinder med dynamiska servicetider. Utredningen beräknas klar under våren 2022. 
Publicerat 2021-11-16

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förenklade cykelregler
Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att analysera och lämna förslag till hur reglerna kring enkelriktad trafik kan ändras för att möjliggöra cykeltrafik i båda riktningarna där det är enkelriktat för motortrafik. 
Transportstyrelsen ska också analysera om cyklister kan ges undantag från reglerna om stopplikt vid röd signal när cyklisten gör en högersväng och dessutom analysera s.k. allgrönt för cyklister, dvs. att alla cyklister i en korsning med trafiksignaler får grönt samtidigt. 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2022. Den del av uppdraget som avser regler om enkelriktad trafik senast den 31 mars 2022. Du kan läsa hela uppdraget genom att klicka här
Publicerat 2021-11-16

JO kritiserar fordonsflytt i Malmö och Stockholm
Justitieombudsmannen (JO) har kritiserat Tekniska nämnden i Malmö för brister vid handläggningen av ett ärende om flyttning och skrotning av ett fordonsvrak. I det aktuella fallet handlar det om ett danskregistrerat fordon som kommunen betraktade som fordonsvrak och där man inte gjorde några efterforskningar vem som var registrerad ägare. JO anser att kommunen borde kontaktat de danska myndigheterna för att få fram den uppgiften. Dessutom pekar JO på ytterligare formella fel i kommunens handläggning av ärendet. JO:s kritik visar på vikten av att kommunerna mycket noggrant iakttar de formella regler som gäller vid fordonsflyttningar.
Du kan läsa hela JO:s beslut genom att klicka här.
Ett liknade fall behandlade JO 2019 och även då fick kommunen kritik för att inte gjort tillräcklig för att hitta ägaren till ett flyttat fordon. Stockholms trafikkontor hade fyttat ett finskregistrerat fordon och hävdade att det därför var svårt att hitta ägaren – men när sedan fakturan skickades för att få ersättning för flytten hade man inga problem att hitta ägaren! Läs beslutet genom att klicka här.
Publicerat 2021-11-14

Nytt bidrag till kommuner för flyttning av fordonsvrak 
Äntligen kommer kommunerna nu att kunna få ett statligt bidrag för att få bort fordonsvrak. Under hösten kommer bidrag att kunna sökas från Naturvårdsverket för flyttning av fordonsvrak som skrotats efter den 1 september 2021. Bidraget som är på 5 000 kronor per fordonsvrak kan enbart sökas av kommuner.
Syftet med det nya bidraget är att fler fordon tas omhand och återvinnas eftersom de både utgör en risk för miljön och kan innebära en skaderisk. Det kan sökas av kommuner för att täcka kostnader för att transportera fordonsvrak, förvara fordonsvrak i avvaktan på skrotning och för att skrota fordonsvrak.
Budgeten för bidraget är 30 miljoner kronor i år och Naturvårdsverket beslutar om bidrag så länge det finns pengar kvar.
Praktisk information om ansökningsförfarandet kommer att publiceras på Naturvårdsverkets webbplats under hösten 2021. Beslut om bidrag och utbetalning planeras att ske från och med november 2021.
Mer information om bidraget hittar här
Publicerat 2021-08-31

Polisens info om om felet i trafikförordningen
Det fel som insmög sig i trafikförordningen när den ändrades den 1 december 2020 gjorde att de lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering som kommunerna införde efter detta datum blev ogiltiga – se tidigare nyhet nedan! När Regeringen sedan rättade till sitt misstag genom att ändra i trafikförordningen den 1 juni gav man ingen anvisning om hur de föreskrifter som meddelats mellan dessa datum skulle hanteras. Polismyndigheten har nu gjort ett utskick där man meddelat att man ser sig tvingad att vid bestridanden undanröja betalningsansvaret för felparkeringsanmärkningar som utfärdats för överträdelser av förbud att stanna eller parkera fordon som beslutats med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 TrF under perioden 1 december – 1 juni 2021 av det enkla skälet att det under den perioden saknades mandat att utfärda sådana föreskrifter. Beslutet innebär att kommunerna nu tvingas att meddela nya lokala trafikföreskrifter för den perioden, trots att föreskrifterna innehållsmässigt bara kommer att skilja sig åt beträffar beslutsdatum. Denna uppfattning stöds av SKR av vad som framgår av dess hemsida. En bättre lösning som hade besparat kommunerna detta administrativa arbete hade varit om regeringen hade haft med en övergångsbestämmelse eller liknande med innehåll att föreskrifter om förbud mot att stanna eller parkera fordon meddelade med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 under tiden 1 december 2020 - 1 juni 2021 ska anses beslutade enligt den nya lydelsen.
Publicerat 2021-08-26

Ändringar i lagen om flyttning av fordon
I utredningen, Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. Ds 2020:20, finns ett antal förslag som om de genomförs skulle gynna och effektivisera hanteringen med fordonsflyttning. Exempelvis föreslås att med fordonets ägare ska förstås den som vid flyttningstillfället var antecknad som ägare i vägtrafikregistret, fordon med fordonsrelaterade skulder ska kunna flyttas från platser reglerade enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering och förvaringstiden för omhändertagna fordon kortas från tre till en månad.
De exemplifierade förslagen innebär att ägarförhållanden inte ska kunna ändras i efterhand, fordon tillhörande bilmålvakter ska kunna flyttas även på tomtmark respektive att förvaringskostnaderna för omhändertagna fordon minskas avsevärt.
Förslagen föreslogs träda i kraft 1 juli i år, men ännu har inget hänt. Vid vår kurs om fordonsflyttning den 20 oktober räknar vi med att kunna rapportera vad som händer i frågan.
Publicerat 2021-08-17

Näringsdepartementet rättar fel i trafikförordningen
När trafikförordningen ändrades den 1 december 2020 (2020:842) insmög sig ett fel som gör att kommunerna i dagsläget inte längre kan införa några nya lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna eller parkera fordon. Det innebär också att alla motsvarande bestämmelser som beslutats 1 december 2020 och senare saknar giltighet och därmed kan varken överträdelser av trafikreglerna eller bristande betalning av felparkeringsavgifter beivras. Ett mycket stort antal kommuner torde vara berörda av felet, i de större kommunerna berörs hundratals föreskrifter av denna miss. Frågan handlar om trafikförordningens 10 kap. 1 § p. 16 där den aktuella bestämmelsen idag lyder enligt följande:
Tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § första stycket 2–5, 9 och 10, 54 §, 55 § första stycket 3–5 eller 8 kap. 1 och 1 a §§ eller från förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera fordon.
Att ”från” lades in fick hela innebörden av bestämmelsen att ändras. Problemet upptäcktes i samband med överklagandet av ett parkeringsärende i Huddinge. 
Infrastrukturdepartementet har nu erkänt att ändringen var ”ett olyckligt misstag” och beslutade den 12 maj om en ändring som innebär att man går tillbaka till textens tidigare formuleringen, klicka här för att se den nya förordningen.  
Ändringen träder ikraft den 1 juni. Departementet har dock inte gett någon anvisning hur kommunerna ska hantera de föreskrifter som man meddelat från den 1 december 2020. Så fort vi får någon sådan information kommer vi att informera om detta här på vår hemsida. 
Publicerat 2021-05-13

Transportstyrelsens föreslår att cykelpassagerna tas bort
Den 1 mars publicerade Transportstyrelsen ”Utredning om behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon”, dvs. det som i dagligt tal brukar kallas elsparkcyklar. Syftet med utredningen är att öka trafiksäkerheten men också att sätta fokus på behovet av att utveckla cykel- och gånginfrastrukturen. Störst intresse för den som arbetar med trafikplaneringen i en kommun är utredningens följande två förslag:  
1.     Möjligheten att märka ut nya cykelpassager föreslås att tas bort ur vägmärkesförordningen från och med den 1 januari 2023. För att skapa en övergångsperiod kan inte bestämmelserna om cykelpassage tas bort förrän efter 7 år sedan de nya bestämmelserna trätt i kraft. Förslaget innebär att den förvirring som många trafikanter uppfattar om skillnader mellan cykelpassager och cykelöverfarter försvinner, en entydig inriktning mot enbart cykelöverfarter leder till ökad trafiksäkerhet och främjar utvecklingen av cyklismen. 
2.     Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning, dvs. en elsparkcykel, är att anse som en cykel och får alltså inte föras på gångbana. Undantag görs för fordon är avsedda för personer med fysisk funktionsnedsättning. Utredarna när den förhoppningen att väghållare i framtiden minskar användandet av kombinerade ytor och ersätter dessa med tydligt åtskilda gångbanor och cykelbanor.
Du kan läsa hela utredningen genom att klicka här
Publicerat 2021-03-02

Lokala trafikföreskrifter

Vilken myndighet som får bestämma vad om trafik-föreskrifter är omgärdat av ett omfattande regelsystem. Vem som är väghållare och var vägen ligger avgör vem som får fatta beslut, hur trafikföreskrifterna måste utformas och hur de kan överklagas.

Grundkursen är en tvådagarskurs som är avsedd för dig som nyligen börjat arbeta med trafikföreskrifter, till exempel som kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd. Kursen omfattar en genomgång av den lagstiftning som ligger till grund för utforming av trafik-föreskrifter, ärendehanteringen från ansökan till beslut samt också övningsuppgifter om utformning av trafikföreskrifter. 

Påbyggnadskursen omfattar numera två dagar, men där är kravet att man ska ha arbetat med lokala trafikföreskrifter i minst ett år. Kursen ägnas både åt sådana förberedda sakområden som vi från tidigare kurser vet är problematiska för handläggarna och problemställningar som deltarna mött på hemmaplan och som de vill ha belysta på kursen. I kursen ingår också en övningsuppgift där exempel på trafikföreskrifter redovisas och diskuteras. 

Flyttning av fordon

Beslut om flyttning av fordon är en grannlaga arbetsuppgift, som kan innebära svåra överväganden. Handläggningen måste vila på̊ strikt författningsenlig grund, men den kräver också sunt förnuft och gott omdöme. Kursen tar upp vilka författningar som gäller när ett fordon behöver flyttas samt vilken arbetsgång som gäller under olika förutsättningar. I kursen tar vi upp de nya regler om bilmålvakter som började gälla sommaren 2014. Kursen tar  också upp olika rättsfall, bland annat den dom i Högsta Domstolen som kom iden 23 november 2018.  Vi arrangerar normalt 1-2 kurser om flyttning av fordon per år.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkering-stillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. 
I första hand vänder sig den kursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Påbyggnadskursen omfattar liksom grundkursen en dag, men där är kravet att man ska ha arbetat med PRH i minst ett år. Deltagarna där förutsätts att inför kursen bidra med egna problemställningar som de mött på hemmaplan. Syftet är att även kunna utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Vägmärkens användning

Vägmärken är det viktigaste verktyget för att informera trafikanterna om vilka regler som gäller i trafiken. Den som har ansvaret för en kommuns vägmärken måste därför ha kunskaper om de juridiska regler som gäller för tillämpningen av respektive vägmärke men också ansvara för att vägmärken och deras tilläggstavlor blir begripliga för den vanliga trafikanten. En utmärkning som inte förstås av trafikanterna är en misslyckad utmärkning. Ett särskilt problem är de olika tilläggstavlor som krävs för att informera om tidsbegränsningar och andra regler för parkering, tillåten resp. otillåten trafik m.m. Felaktiga vägmärken och svårbegripliga tilläggstavlor är tyvärr alltför vanliga. På kursen redovisar vi därför vanliga felutmärkningar och diskuterar problemet att skapa begripliga tilläggstavlor. Vi går också att igenom frågor som rätt storlek och färgsättning på vägmärken, hur olika vägmärken får kombineras och märkas ut samt går igenom och diskutera ett antal rättsfall som har betydelse för kommunerna.