Parkering - policy och juridik

Kursens innehåll

Den nya kursen "Parkering - policy och juridik" har ett breddat innehåll jämfört med den tidigare kursen "Parkeringsjuridik - hur dömer domstolarna?"  I den här kursen behandlas också hur parkeringen kan regleras och vilka förväntningar respektive krav som är rimliga att ställa på övervakningen av bestämmelserna.  När är det lagligt att använda parkeringsavgifter och hur stora ska de och felparkeringsavgifterna i så fall vara? Vilket är syftet och hur följs effekterna upp?  Vi tar bland annat upp det färska avgörandet från Transportstyrelsen om avgifter på gator i Stockholm som tvingar staden att se över föreskrifterna på 287 olika gatuavsnitt. Vilken omfattning ska övervakningen ha och hur ska den bedrivas? Finns det bagatellartade förseelser och hur ska de hanteras?
Flertalet fordonsförare försöker följa parkeringsreglerna, men en del anser sig ha fått felaktiga parkeringsanmärkningar och bestrider parkeringsvaktens beslut. Har trafikföreskrifterna tillgodosett de juridiska krav som lagar och förordningarna kräver? Är utmärkningen av föreskrifterna gjorda på ett begripligt sätt? Och är fordonets uppställning i linje med eller i strid med utmärkningen?
I de flesta fall kan polis eller tingsrätt med stöd av gällande regler avgöra om fordonsföraren ska frias eller fällas. Men om rättsläget är oklart krävs ett prejudicerande beslut av en hovrätt eller Högsta domstolen. Domstolarnas avgöranden blir då vägledande för hur parkeringsövervakningen i kommunerna ska bedrivas, hur trafikföreskrifter ska utformas och vägmärken sättas upp.
I kursen behandlas också de cirka 50 viktigaste prejudicerande domarna i olika parkeringsmål. Domarna täcker ett mycket brett spektrum av olika fall, bland annat parkeringsvaktens trovärdighet och kontrollrutiner, trafikantens bevisbörda, kraven på utmärkning, vad som kan anses vara skälighetsbedömningar och giltiga ursäkter för undanröjande av en parkeringsanmärkning. De flesta fall avser parkering på gatumark, men några viktiga avgöranden avser också parkering på kvartersmark.
Kursen vänder sig både till de som ansvarar för parkeringsföreskrifter och deras utmärkning och de som ansvarar för och arbetar på fältet med parkeringsövervakningen. 
 

LÄRARE

Bengt Wilde driver sedan 1991 egna företaget Trafikteknik Bengt Wilde AB med huvudsaklig inriktning på konsultation och utbildning inom trafik- och parkeringsregleringsområdet. Tidigare har Bengt bland annat arbetat som trafikingenjör på Malmö gatukontor och på Trafiksäkerhetsverket. 

Jan Söderström har tidigare under mer än 20 år varit chef för enheten för infrastruktur och trafikfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting/Svenska Kommunförbundet. Han har också under 10 år arbetat med trafikfrågor på Vägverket, varit biträdande gatuchef i Danderyds kommun samt vikarierat som professor i trafikplanering på Kungliga Tekniska Högskolan.

så tycker kursdeltagarna om kursen

"Rekommenderar kursen både till trafikingenjörer och parkeringsvakter"
"Tack för den utmärkta kursen i parkeringsjuridik och policy"
"Bra mix av fakta och diskussioner vid bordet"
"Mycket kompetenta kursledare"
"Möjlighet att diskutera olika förutsättningar beträffande parkering med andra kommuner var väldigt givande och skapar engagemang"
"Bra kursdokumentation med bilder och domslut"

kursen den 19 mars var fullbokad, nästa kursdatum ännu ej bestämt

Kurs "Parkering - policy och juridik" gick första gången av stapeln i Stockholm tisdagen den 19 mars 2019. Kursupplägget fick högt betyg av kursdeltagarna, men deltagarna ville gärna ha längre tid på kursen. Vi startar därför kursen en halvtimme tidigare och avslutar den en halvtimme senare. Datum för nästa kurstillfälle är ännu ej bestämt.

Kursen är en endagskurs. Vi samlas kl. 08.45  då det serveras en frukostbuffé. Kursen startar kl. 09.00 och avslutas 16.30. Eventuell övernattning bokas av kursdeltagarna själva. Avgiften för deltagande är 4 500 kr exkl. moms. Då ingår fika, lunch, boken kursdokumentation samt åhörarkopior. Antalet deltagare är begränsat till 25 personer.

Frågor om kursen besvaras av Bengt Wilde, bengt@trafikteknikab.se eller Jan Söderström, jansoderstrom@hotmail.com 

Anmälan

När datum för nästa kurs är fastlagt kommer du till anmälningslänken genom att klicka här.  

Kommande kursdatum